ครม. ไฟเขียวตั้งบอร์ดPISA กำหนดนโยบาย-ทิศทางพัฒนาการศึกษา

แฟ้มภาพ

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ (โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment : PISA))โดยมี นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมก้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ,นายธงชัย ชิวปรีชา นายศรัณย์ โปษยะจินดา และ นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน ส่วนกรรมการประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร ,เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ,เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ,ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ,ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักวิชาการวัดและประเมินผล สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

พล.ท.วีรชน กล่าวว่าคณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเรียนรู้ผลการทดสอบ PISA เพื่อยกระดับผลการทดสอบ PISA ของประเทศสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศในทุกภาคส่วนให้ประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจัง และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศ อันนำไปสู่การยกระดับผลการทดสอบ PISA ของประเทศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ซึ่งสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางที่กำหนดไว้ในข้อ 1.
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

บทความก่อนหน้านี้‘รีด’ สุดมั่นป้องกันแชมป์กอล์ฟ ‘เดอะ มาสเตอร์ส’ – ชี้ต้องเล่นให้เพอร์เฟกต์ที่สุด
บทความถัดไปครม.แต่งตั้ง “ดิสทัต โหตระกิตย์” นั่งปธ.กฟผ.