ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศยุบเลิกวัดป่าบัวคำพัฒนา สระแก้ว

ภาพเพจเฟซบุ๊กวัดป่าบัวคำพัฒนา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่อง   การยุบเลิกวัดป่าบัวคําพัฒนา โดยที่เห็นสมควรยุบเลิกวัดป่าบัวคําพัฒนา ตั้งอยู่  ณ  บ้านวังสุวรรณ  หมู่ที่ 12   ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว เพราะที่ตั้งวัดได้ตั้งอยู่ในทางน้ำล้นที่เกิดจากการสร้างอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน  ทําให้มีน้ำท่วมขังภายในวัดจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง  และที่ตั้งวัดเป็นที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.)  ซึ่งไม่มีนโยบายให้มีการย้ายวัด  จําต้องดําเนินการยุบเลิกวัดอาศัยอํานาจตามความในข้อ  17   หรือข้อ  18   แห่งกฎกระทรวงการสร้าง  การตั้ง  การรวม  การย้าย  และการยุบเลิกวัด  การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา  พ.ศ. 2559   และด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงประกาศยุบเลิกวัดป่าบัวคําพัฒนา สั งกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ  ณ  วันที่  7  พฤษภาคมพ.ศ. 2562  พันตํารวจโทพงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ดีดแรงมาก’ เปิดสูตรยากัญชา ‘อภัยสาลี’ ที่กรมพระยาดำรงฯเคยเสวย
บทความถัดไปกรมศิลป์เข้าตรวจสอบวัตถุโบราณที่โคราช พบเป็น ‘ขวานหิน-เครื่องปั้นดินเผา’ อายุกว่า 2,500 ปี