‘เกษมบัณฑิต’ ผนึก ‘ออมสิน’ สร้างรายได้-ต่อยอดธุรกิจ ให้ ‘น.ศ.-ปชช.’ สู้ภัยโควิด-19

‘เกษมบัณฑิต’ ผนึก ‘ออมสิน’ สร้างรายได้-ต่อยอดธุรกิจ ให้ ‘น.ศ.-ปชช.’ สู้ภัยโควิด-19

มหาวิทยาลัยประชาชน – จากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปอยู่ในขณะนี้ ทุกภาคส่วนของสังคม ต่างผนึกพลังในการเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตอันร้ายแรงไปด้วยกัน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (มกบ.) ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม ยิ่งในห้วงเวลาที่สังคมกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ด้วยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงร่วมมือกับธนาคารออมสิน ด้วยการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวคิดสำหรับการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้ประชาชนที่กำลังตกงาน และประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ภายใต้สภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินมุ่งมั่นในการเดินหน้าสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม ภารกิจสำคัญที่ธนาคารออมสินมุ่งมั่นมาตลอด คือการเป็นธนาคารที่เป็นที่พึ่งของประชาชนทุกระดับ ทั้งการออม การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ และเป็นธนาคารที่เข้าไปพัฒนาอย่างเต็มตัว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ ด้วยสภาวการณ์ดังกล่าว ธนาคารจึงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางด้านอาชีพให้กับชุมชนต่างๆ ภายใต้ “โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน”

ซึ่งการดำเนินการของโครงการความร่วมมือดังกล่าว มกบ.เป็นหนึ่งในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาประชาชนในระดับรากหญ้ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับขณะนี้สังคมกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ธนาคารจึงร่วมมือกับ มกบ.สนับสนุนให้ขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อต่อยอดในการสร้างงาน สร้างเงิน ให้กับผู้ที่กำลังตกงาน และประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในขณะนี้

 

ด้าน นายเสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ ทั้งในสภาวการณ์ปกติ และไม่ปกติของสังคม ประกอบกับได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับธนาคารออมสิน สำหรับการพัฒนา และยกระดับสังคมผ่านโครงการ และกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เป็น 1 ในมิติของความร่วมมือสำหรับการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมผ่านการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพต่างๆ ให้ประชาชนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายของธนาคารออมสิน

สำหรับอาชีพที่มหาวิทยาลัยสอน หรือเผยแพร่ เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์ และความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบัน สำหรับการนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเอง และครอบครัว ภายใต้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ และนวัตกรรม จากบุคลากรของคณะ และหน่วยงานต่างๆ

จากปรากฏการณ์ที่สังคมไทยกำลังประสบกับปัญหาวิกฤตโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มกบ.จึงนำองค์ความรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ ที่เกี่ยวกับแนวคิด หรือโมเดลทางเศรษฐกิจ ในการนำไปประกอบอาชีพออกมาเผยแพร่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดสำหรับการสร้างรายได้

ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินการ พบว่าแนวคิดและผลงานที่เผยแพร่สู่สังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนในระดับรากหญ้า หรือฐานรากของประเทศอยู่พอสมควร

ขณะที่ นายรัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ เล่าว่า จากที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับธนาคารออมสิน เพื่อพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ ตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนนั้น มีกิจกรรมที่น่าสนใจที่หลากหลาย โดยเฉพาะการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 1 ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม และนำไปประยุกต์ใช้กับสภาวการณ์ของการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19 ได้ในขณะนี้ คือ กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์นวัตกรรมฯจึงเชิญชวนนักศึกษาเข้ามามีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งผลงาน หรือไอเดียประกวดความคิดสร้างสรรค์สำหรับสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาไปต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว ตามโจทย์ที่ธนาคารออมสินกำหนด

จากการดำเนินการ พบว่าผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้รังสรรค์องค์ความรู้ที่น่าสนใจยิ่ง ซึ่งไอเดีย หรือนวัตกรรมดังกล่าว หากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนที่กำลังตกงาน และขาดราย จะนำไปต่อยอดธุรกิจเพื่อการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ก็สามารถเข้าไปติดตามผลงานได้ทางเฟชบุ๊ก ศูนย์นวัตกรรมฯ

ทั้งนี้ จากปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่สร้างความสูญเสียให้กับมวลมนุษยชาติทั่วโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในขณะนี้ เชื่อว่าหากทุกภาคส่วนของสังคมจะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการรังสรรค์ หรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อนำไปสู่การฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

เช่นเดียวกับที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ถือเป็นทางเลือกของสังคม สำหรับ “การสร้างงาน สร้างเงิน และก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon