ราชกิจจาฯ เผยแพร่หลักเกณฑ์แต่งตั้งผศ.-รศ.-ศ.ฉบับล่าสุด

ราชกิจจาฯเผยแพร่หลักเกณฑ์แต่งตั้งผศ.-รศ.-ศ.ฉบับล่าสุด

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยที่สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการเพื่อเพิ่มช่องทางในการใช้เกณฑ์พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ มากขึ้น และเตรียมความพร้อมของผู้ขอเสนอผลงานวิชาการในการจัดเตรียมผลงานให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (3) และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ก.พ.อ. จึงกำ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ให้พิจารณากำหนดตำแหน่งตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ต่อไปจนแล้วเสร็จ

 

คลิกอ่านหลักเกณฑ์และวิธิการแต่งตั้งผศ.-รศ.-ศ.ฉบับที่ 2

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รวบเมียกับกิ๊กฆ่าทุบหัวผัว จัดฉากนำศพใส่รถทิ้งถนนอำพรางคดี
บทความถัดไป‘โตเกียว’ ยกระดับเตือนภัย โควิด-19 เป็นระดับสูงสุดแล้ว หลังพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น