ทปอ.แบ่ง ‘แอดมิสชั่นส์2’ 9 กลุ่ม เผย ‘องค์ประกอบ-ร้อยละ’ ทีแคสรอบ 3

ทปอ.แบ่ง ‘แอดมิสชั่นส์2’ 9 กลุ่ม เผย ‘องค์ประกอบ-ร้อยละ’ ทีแคสรอบ 3 จี้มหา’ลัยส่งคุณสมบัติ-เกณฑ์รับ น.ศ.

นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ปรับเปลี่ยนการสมัครทีแคส ปีการศึกษา 2564 โดยรวมรอบการสมัครในรอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ 4 แอดมิสชั่นส์ ให้เป็นรอบเดียวคือแอดมิสชั่นส์ ซึ่งในการสมัครรอบนี้ จะมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแอดมิสชั่นส์ 1 หรือรับตรงร่วมกันเดิม และรูปแบบแอดมิสชั่นส์ 2 โดยผู้สมัครเลือกอันดับรวมกันได้ถึง 10 อันดับ ประมวลผลการคัดเลือก และประกาศผล 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดให้นักเรียนลงทะเบียนสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม

“ทปอ.ได้ประกาศองค์ประกอบ และค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 3 รูปแบบแอดมิสชั่นส์ 2 เพื่อให้ผู้สมัครใช้ประกอบการตัดสินใจว่าหากต้องการเข้าคณะ/ สาขาที่ต้องการ ต้องสมัครสอบวิชาใดบ้าง” นายพีระพงศ์ กล่าว

นายพีระพงศ์กล่าวต่อว่า โดย ทปอ.ได้แบ่งกลุ่มสาขาวิชา 9 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ กลุ่มที่ 6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม และเศรษฐศาสตร์ กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา กลุ่มที่ 8 วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออบแบบที่พัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม และกลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ และเฟซบุ๊ก Mytcas.com

“อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ทปอ.อยู่ระหว่างการติดตามประกาศคุณสมบัติ และเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยอยู่ เพราะยังมีมหาวิทยาลัยบางแห่งไม่ส่งคุณสมบัติ และเกณฑ์การรับสมัครมาให้ ทปอ.จึงไม่สามารถประกาศคุณสมบัติให้ผู้สมัครรับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ คาดว่าจะใช้เวลา 1-2 วัน จะสามารถประกาศลงในเว็บไซต์ทีแคสได้ ทั้งนี้ ทปอ.จะเปิดระบบให้นักเรียนเข้ามาลงทะเบียนใช้งานในระบบทีแคส วันที่ 5 มกราคม 2564” นายพีระพงศ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ สัดส่วนองค์ประกอบ และค่าร้อยละในระบบทีแคส รอบ 3 รูปแบบแอดมิสชั่นส์ 2 มีดังนี้ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมปลาย (GPAX) 20% โอเน็ต (5 กลุ่มสาระวิชา) 30% GAT 10-50% และ PAT 0-40% รวม 100% รหัส และชื่อวิชาสอบโอเน็ต, GAT และ PAT มีดังนี้ โอเน็ต แบ่งเป็น ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ GAT วิชาความถนัดทั่วไป และ PAT ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ แบ่งเป็น PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ได้แก่ PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส PAT7.2 ภาษาเยอรมัน PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น PAT7.4 ภาษาจีน PAT7.5 ภาษาอาหรับ PAT7.6 ภาษาบาลี และ PAT7.7 ภาษาเกาหลี

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับสัดส่วนองค์ประกอบ และค่าร้อยละของกลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ 1.สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 20% และ PAT2 30% 2.ทันตแพทยศาสตร์ ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 20% PAT1 10% และ PAT2 20% 3.เภสัชศาสตร์ ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 10% และ PAT2 40% 4.สัตวแพทยศาสตร์ ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 20% PAT1 10% และ PAT2 20%

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ได้แก่ 1.วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 10% PAT1 10% และ PAT2 30% 2.เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 10% PAT1 20% และ PAT2 20% กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์ ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 15% PAT2 15% และ PAT3 20% กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 10% และ PAT4 40%

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 10% PAT1 10% และ PAT2 30%

กลุ่มที่ 6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 30% และ PAT1 20% การท่องเที่ยวและการโรงแรม รูปแบบที่ 1 ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% และ GAT 50% การท่องเที่ยวและการโรงแรม รูปแบบที่ 2 ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 40% และ PAT7 (เลือก 1 วิชา) 10%

กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา รูปแบบที่ 1 ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 20% และ PAT5 30% รูปแบบที่ 2 ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 10% PAT5 20% และ PAT1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา) 20%

กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 10% และ PAT4/6 (เลือก 1 วิชา) 40%

และกลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมลงเคราะห์ศาสตร์ แบ่งเป็น พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ใช้ GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 30% และ PAT1 20% พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 GPAX 20% โอเน็ต 30% และ GAT 50% รูปแบบที่ 2 GPAX 20% โอเน็ต 30% GAT 30% และ PAT7 (เลือก 1 วิชา) 20%

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แมริออท บอนวอย เปิดตัวโปรโมชั่นปลายปีสุดคุ้ม! รับคะแนนโบนัสเพิ่ม 60% เมื่อซื้อคะแนนสะสมตั้งแต่ 2,000 คะแนน
บทความถัดไปหนูถูกครูทำอนาจาร! เขย่าปัญหาซุกใต้พรม โรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภัย