10 ‘ศ.’ มือใหม่!! ก.พ.อ.เห็นชอบตั้ง 10 ศาสตราจารย์ใหม่ ‘วรเจตน์ ภาคีรัตน์’ ศ.ด้านกฎหมายมหาชน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เห็นชอบตามความเห็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 10 ราย ดังนี้ นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สาขาวิชากฎหมายมหาชน นายชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาจักษุวิทยา นายอรรถกร เก่งพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นายกิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) สาขาวิชาอายุรศาสตร์ นายพัดยศ พุทธเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) สาขาวิชาทัศนศิลป์ นางสุวดี โฆษิตบวรชัย มข.สาขาวิชาทันตรังสีวิทยา นายยงยุทธ ศิริปการ มธ.สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ นายสมปอง คล้ายหนองสรวง มข.สาขาวิชาชีวเคมี นางมรรยาท รุจิวิชชญ์ มธ.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และนางจิราวัลย์ จิตรถเวช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า สาขาวิชาสถิติ


บทความก่อนหน้านี้คร.ย้ำพรบ.ยาสูบผ่านครม. เน้นป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ไม่กระทบชาวไร่ยาสูบ
บทความถัดไป‘วรชัย’ เรียกร้อง ‘บิ๊กป้อม’ ไม่ต้องเหนียม เปิดตัวพรรคการเมืองไปเลย