สวนดุสิตโพล ชี้ จุดเด่นของครูไทยวันนี้คือ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จุดด้อยคือภาระงานที่มาก

สวนดุสิตโพล ชี้ จุดเด่นของครูไทยวันนี้คือ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จุดด้อยคือภาระงานที่มาก

เมื่อวันที่ 15 มกราคม สวนดุสิตโพล เผยผลการสำรวจเรื่อง ดัชนีครูไทย ปี 2565 “ พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ดัชนีครูไทย ปี 2565” เป็นปีที่ 18 สำรวจในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3,897 คน ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม 2565 พบว่า ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น “ดัชนีครูไทย” ปี 2565 7.52 คะแนน โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ บุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ เฉลี่ย 7.82 คะแนน รองลงมาคือ มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ เฉลี่ย 7.73 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่าสุด คือ การประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เป็นหนี้สิน เฉลี่ย 6.50 คะแนน จุดเด่นของครูไทยในปีนี้ คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะใหม่ๆ ร้อยละ 51.89 จุดด้อย คือ การมีภาระงานมาก ร้อยละ 56.26 สุดท้ายกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 65.74 มองว่า

“ครูไทย” จะต้อง “ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ ปรับตัวเร็ว แก้ปัญหาไว” จึงจะพลิกโฉมการศึกษาไทยได้
ดัชนีครูไทยปีนี้ประชาชนให้คะแนน “ครูไทย” ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย (ปี 2564 ได้ 7.75 คะแนน) ปีนี้เต็ม 10 คะแนน ได้ 7.52 คะแนน โดยประชาชนมองว่าครูไทยมีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี พัฒนาตนเอง ทันสมัย แต่ก็ยังพบปัญหา ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ การควบคุมอารมณ์ จากผลสารวจดัชนีครูไทยย้อนหลัง 10 ปีชี้ชัดว่าปัญหา “หนี้สิน” เป็นปัญหาใหญ่และฝังรากลึกมาอย่างยาวนานสาหรับครูไทย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่ายุคใดสมัยใดแม้ให้ความสาคัญแต่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ส าเร็จ จึงควรศึกษาและรื้อดูระบบว่าปัญหานี้อยู่ที่จุดใดกันแน่

Advertisement

ดร.ศศิธร รณะบุตร ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า การสำรวจเรื่อง “ดัชนีครูไทย ปี 2565” พบว่า ประชาชนเกิดการรับรู้และให้ความสนใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของครู โดยครูมีการ  พัฒนาบุคลิกภาพดีขึ้นซึ่งถือเป็นส่วนที่มองเห็นชัดเจน เนื่องจากการเรียนรู้ไม่ได้จัดขึ้นเฉพาะในชั้นเรียน แต่ขยายวงกว้างในโลกออนไลน์ บุคคลต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและรับรู้ได้ง่ายขึ้น ตลอดจนการพัฒนาตนเองทางด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆด้วยรูปแบบการสอน เทคนิคใหม่ ๆ ผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้เด็ก ครอบครัว และสังคมมีส่วนร่วม ครูไทยต้องแสดงพลังความร่วมแรง ร่วมใจของครูทุกศาสตร์ รักษาจุดเด่นในเรื่องการปรับตัว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และพร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองให้สอดคล้องตามยุคสมัย ตามวิถีของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ไม่ควรหยุดที่จะเรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ ๆ จนเกิดความรู้ลึกและรู้กว้าง ขยันศึกษาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม บริหารจัดการเวลาในการท างานอย่างสมดุล ตลอดจนรักษาจิตวิญญาณของความเป็นครูที่มุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาเด็กไทยด้วยใจที่เมตตาและปรารถนาดี

1. ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น “ดัชนีครูไทย” ปี 2565 เต็ม 10 ได้ 7.52 คะแนน

2. ประชาชนให้คะแนน 20 ตัวชี้วัด “ดัชนีครูไทย” โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้

3. “จุดเด่น-จุดด้อย” ของ ครูไทย วันนี้ คือ

4. ประชาชนคิดว่า “ครูไทย” ควรทำอย่างไร จึงจะพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image