รมว.อว.แจง มสธ.นำเงินรายได้ 5.5 พันล.ลงทุน ถกกรมบัญชีกลาง-อัยการสูงสุดแล้ว 4 ปี ได้ค่าตอบแทน 216 ล.

รมว.อว.แจง มสธ.นำเงินรายได้ 5.5 พันล.ลงทุน ถกกรมบัญชีกลาง-อัยการสูงสุดแล้ว 4 ปี ได้ค่าตอบแทน 216 ล.ชี้คำสั่งยืมตัว-ตั้งอาจารย์จุฬาฯ นั่ง รก.อธิการบดี มสธ.ถูกต้อง

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า กรณีนายระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวในการอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กรรมการสภา มสธ.และคณะกรรมการบริหารเงินได้และทรัพย์สิน มสธ.มีมติเห็นชอบ นำเงินรายได้ของ มสธ.จำนวน 5,500 ล้านบาท ไปลงทุนกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น การลงทุนของ มสธ.เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน มติของสภา มสธ.และชอบด้วยกฎหมาย โดยสภา มสธ.เห็นชอบกรอบ และนโยบายการลงทุน โดยคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 4 บริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของ กลต.และก่อนการลงทุน มสธ.ได้หารือกับกรมบัญชีกลาง และส่งร่างสัญญาการลงทุนให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจตามระเบียบราชการแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำฝากธนาคาร โดยได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 4 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ร้อยละ 0.61-1.16 บาท และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลทุก 3 เดือน โดย 4 ปีที่ผ่านมา พ.ศ.2562-2565 มสธ.ได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุน ทั้งสิ้น 216,965,623 บาท โดยเฉลี่ย 4 ปี ร้อยละ 2.33-4.40 บาท สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

นายเอนกกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีนายกสภา มสธ.มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดี มสธ.ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และการจ่ายค่าตอบแทนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ขอเรียนว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย นายกสภา มสธ.มีหนังสือถึงอธิการบดีจุฬาฯ ยืมตัว รศ.ดร.มานิตย์ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการอธิการบดี มสธ.ชั่วคราวอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยไม่ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ของต้นสังกัด ซึ่งจุฬาฯ มีหนังสือแจ้งอนุญาต ทั้งนี้ รศ.ดร.มานิตย์ได้รับเงินเดือนจากจุฬาฯ ทางเดียว และได้รับค่าตอบแทนของผู้รักษาการแทนอธิการบดี มสธ.ตามระเบียบของ มสธ.และของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

“การสรรหาบุคคลที่สมควรจะดำรงตำแหน่งอธิการบดี มสธ.เสร็จสิ้นไปหลายปีแล้ว แต่สภา มสธ.ไม่ยอมเสนอชื่อส่งไปยัง อว.ซึ่งขณะนี้ มสธ.ยังไม่ได้ส่งเรื่องการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมายัง อว.เนื่องจากรอผลการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ขณะที่ อว.ต้องยึดถือหลักความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย ไม่ก้าวล่วงดุลยพินิจของสภา อว.จะตรวจสอบการใช้อำนาจของสภา เฉพาะการใช้อำนาจนั้นชอบด้วยกระบวนการ และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหรือไม่เท่านั้น” นายเอนก กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image