ศูนย์นวัตกรรมพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต เร่งเพาะเมล็ดพันธุ์ทุนมนุษย์รับไทยแลนด์ 4.0

นายรัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากการที่โลกในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายในมิติต่างๆ ประกอบกับรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตระหนัก และให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนำพาให้ประเทศไทยเข้าสู่ 4.0 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์จึงจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะการแสวงหาแนวทาง และนวัตกรรมใหม่ ในการผลักดัน และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นต่างๆ ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อม และมีสมรรถนะในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ๆ รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง


นายรัฐพงศ์กล่าวอีกว่า สำหรับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคน หรือทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรพัฒนาสังคม และประเทศชาตินั้น จะบูรณการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลมาผสมผสานเพื่อให้ได้รูปแบบ หรือโมเดลที่ตอบโจทย์การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่สำคัญ แผนกลยุทธ์ดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องกำหนดทิศทางอนาคตการพัฒนาไปที่คนรุ่นใหม่ เพื่อบ่มเพาะให้เป็นเมล็ดพันธุ์ หรือพันธุ์กล้าที่มีต้นทุน พร้อมจะเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอนาคตอย่างแท้จริง ซึ่งกระบวนการจัดการจะสำเร็จได้จำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ และในขณะนี้ศูนย์ได้ประสานการแสวงหาแนวทางการพัฒนากับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ และสาขาวิชาต่างๆ มาร่วมขับเคลื่อน เพื่อการสร้างเมล็ดพันธุ์สำหรับการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศแห่งอนาคต