อบจ.พิษณุโลกชวนร.ร.ในสังกัดแข่งทักษะวิชาการ ครั้งที่ 15

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พิษณุโลก เปิดเผยว่า อบจ.พิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.)ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ, สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก,โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก, พระราชวังจันทน์, ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศักยภาพขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับทราบ และเป็นการสร้างเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการจัดการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและกิจกรรมหลักสูตร โดยในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัดอปท.เขตภาคเหนือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรม และนวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ นโยบายการศึกษาท้องถิ่นและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

นายกอบจ.พิษณุโลก กล่าวต่อว่า สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 17 ประเภท ดังนี้ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย จีน อังกฤษ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ การร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา การวาดภาพระบายสีการแกะสลักผลไม้ งานประดิษฐ์ร้อยมาลัย งานประดิษฐ์จากใบตอง โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่ม (นักเรียน) การแสดงละครภาษาจีน การแสดงละครภาษาอังกฤษ จัดสวนถาดแห้ง สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่ม สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศพด. ในสังกัด อปท. การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์การแข่งขันหุ่นยนต์ และการประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ทั้งนี้อบจ.พิษณุโลก ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถลงทะเบียนสมัครทางเว็บไซต์http://north15.vichakan.net หรือที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก www.ppao.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารการศึกษากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.พิษณุโลก โทร 0-5522-3718-20 ต่อ 812

—————————————————-

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon