ตั้ง ‘พนัสดา สีมั่น’ รองผู้อำนวยการ รักษาการ ‘ผอ.สามเสนวิทยาลัย’

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิโรฒ สำรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้ลงนามในคำสั่งโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่ 220/2560 เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน ภายหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กทม.1) มีคำสั่งที่ 141/2560 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ให้นายวิโรฒไปเป็นคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนสังกัด สพม.กทม.เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน เป็นต้นไป เนื่องจาก สพม.กทม.1 ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ปกครองได้เผยแพร่คลิปวิดีโอกล่าวหาว่ามีการเรียกรับเงิน 4 แสนบาท เพื่อแลกกับการให้ลูกเข้าเรียนในชั้น ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งนางพนัสดา สีมั่น รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน


นายณรงค์ แผ้วผลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ถือเป็นการปฏิบัติตามปกติ เมื่อผู้อำนวยการไปปฏิบัติราชการที่อื่น ต้องแต่งตั้งให้รองผู้อำนวยการรักษาการราชการแทน ซึ่งกรณีนายวิโรฒก็สามารถทำได้ เพราะกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่ยุติ อย่างไรก็ตาม กรณีของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพฐ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลต่างๆ ประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร