มธ.คัดน.ศ.ปี61 รอบ ‘พอร์ตฟอลิโอ’ 2พันคน

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ)

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) เปิดเผยว่า มธ.เปิดรับนักศึกษารอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561 รูปแบบการยื่นพอร์ตฟอลิโอ สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 1,825 ที่นั่ง ระหว่างวันที่ 2-20 ตุลาคม ทราบผลวันที่ 8 ธันวาคม และระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561 ทราบผลวันที่ 15 มีนาคม 2561 การยื่นทั้ง 2 ครั้ง นักเรียนต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์และอัพโหลดไฟล์ที่ www.reg.tu.ac.th


“การเปิดรับในรอบที่ 1 ประกอบด้วย รอบการยื่นพอร์ทฟอลิโอ และโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษา 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการกีฬา ครอบคลุม 21 คณะ นักเรียนต้องเตรียมเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณา ให้สอดคล้องกับคณะที่ต้องการศึกษา นอกเหนือจากใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน อาทิ ใบรับรองความเป็นเลิศทางวิชาการ (เช่น เพชรยอดมงกุฎ, สมาร์ทวัน) ใบรับรองความเป็นเลิศทางภาษา (เช่น TOEFL, IELTS, HSK) ผลงานการแข่งขันกีฬาในระดับเยาวชนหรือระดับประเทศ ใบรับรองผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (เช่น ตาไม่บอดสี, ไม่พิการนิ้วมือ) เป็นต้น” อธิการบดีมธ. กล่าว และว่า สำหรับปฏิทินการเปิดรับในปี 2561 จะเริ่มต้นที่ รอบที่ 2 โควตาพื้นที่และความสามารถพิเศษ เปิดรับในเดือนมกราคม รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน เปิดรับในเดือนพฤษภาคม รอบที่ 4 ระบบคัดเลือกกลาง เปิดรับในเดือนมิถุนายน และ รอบที่ 5 จะเปิดรับเดือนกรกฎาคม สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โทร 091-576-0868, 081-810-7783 เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th และเฟซบุ๊คแฟนเพจ Thammasat Admissions 61