พังงา สร้างประสบการณ์อาชีพนักเรียน ม.3 พาศึกษาดูงานสถานประกอบการ

นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)พังงา ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Expetience) กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ ว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จัดให้มีโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดในการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพของนักเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงานด้านบริการโรงแรม โดยการแบ่งกลุ่มฝึกประสบการณ์ภายใน ด้านที่พัก ด้านการต้อนรับและด้านอาหาร การบริการ หลังจากนั้นได้นำเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ การทำเหมืองแร่ดีบุก โดยได้รับการอนุเคราะห์สถานที่ดูงานจากประธานหอการค้าจังหวัดพังงา ทั้งนี้ เน้นย้ำให้นักเรียนได้รู้จักค้นหาความถนัดของตัวเอง อาชีพที่ตนชอบ โดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 อันจะนำมาสู่ความสุขในชีวิต