‘พระราชปริยัติกวี’ แต่งตั้ง 18รก.รองอธิการบดีมจร

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้ลงนามในคำสั่ง มจร ที่ 989/2561 เรื่องแต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดี ใจความว่า สืบเนื่องจากการที่ได้มีพระบัญชีสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) เป็นอธิการบดีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของมจร เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27(1) และ (7) แห่งพ.ร.บ.มจร พ.ศ.2540 จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นรักษาการรองอธิการบดี ประกอบด้วย

1.พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2.พระสุวรรณเมธาภรณ์ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3.พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4.พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
5.พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
6.พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
7.รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
8.พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
9.พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
10.พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่
11.พระโสภณพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
12.พระราชสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา
13.พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญญู) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี
14.พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต)
) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
15.พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์
16.พระราชปริยัติ (สายัณ อรินฺทโม) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา
17.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
18.พระเทพปริยัติเมธี (ฐิตพัฒน์ สิริธโร) รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า วันนี้พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมจร ยังได้ลงนามคำสั่งมจร ที่ 992/2561 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใจความว่า เพื่อให้การบริหารงานของมจร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 (1)(4) แห่งพ.ร.บ.มจร พ.ศ. 2540 และข้อ 4 วรรค 2 แห่งข้อบังคับมจร ว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร มจร พ.ศ.2553 จึงแต่งตั้งให้รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon