‘กรมศาสนา’จัดโครงการพัฒนาทักษะพระธรรมวิทยากร กล่อมเกลาเยาวชนพ้นวิกฤติ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมศาสนาจัด “โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกรมการศาสนาร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้สังคมไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เผยแพร่กันอย่างรวดเร็วกว้างขวาง แต่ขาดการกลั่นกรอง ทำให้เยาวชนของชาติหมกมุ่นหลงใหลไปในทางที่เสื่อม จำเป็นต้องนำหลักธรรมทางศาสนามาสร้างภูมิคุ้นกันทางจิตใจให้เข้มแข็ง ไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งล่อลวงต่าง ๆ ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ  2562  ขึ้น ระหว่างวันที่10 – 14  มิถุนายน ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยได้อาราธนาพระสงฆ์จากทั่วประเทศ จำนวน 200 รูป เข้ารับการถวายความรู้ด้านการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เทคนิคโดยสื่อสร้างสรรค์ จิตวิทยาวัยรุ่น ศาสนพิธีและมารยาทไทยสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงการอบรมคุณธรรมและการบริหารจัดการค่ายคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ศน. จะได้ขึ้นทะเบียนพระธรรมวิทยากร เพื่อสร้างแกนนำและเครือข่ายพระธรรมวิทยากร ประสานการทำงานให้เกิดความร่วมมือในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมแต่ละจังหวัดในการดำเนินงานส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนต่อไป

อธิบดีกรมการศาสนา  กล่าวต่อว่า ในปัจจุบัน “พระธรรมวิทยากร” นับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านการเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนการสร้างเสริมคุณธรรมให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน ซึ่งล้วนขึ้นอยู่กับสมรรถนะของพระธรรมวิทยากรเป็นสำคัญ ที่จะนำการพัฒนาคุณภาพของประชาชนไปสู่ทิศทางเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศได้ โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562  นี้ ถือเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยหันกลับมาน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำพาตนเองและประเทศชาติให้หลุดพ้นจากวิกฤติด้านศีลธรรมอย่างได้ผลเป็นรูปธรรม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทัพวีลแชร์ยัดห่วงทีมชาติไทยร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ‘จูเนียร์ เอ็นบีเอ’
บทความถัดไปมาจากเรือลำไหน? คราบน้ำมันเต็มชายหาดสมุย เจ้าท่าเร่งกำจัด-ตรวจสอบที่มา หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม(ชมคลิป)