œตบœ จูบœ ข่มœขืนœ ในœศตœวรรษœที่œ 21 เพื่ออะไร?œ

ไม่œกี่œวันœก่อนœ พล.œต.œสรรเสริญœ แก้วœกำเนิดœ เปิดœเผยœเรื่องœที่œพล.œอ.œประยุทธ์œ จันทร์œโอชาœ นายกœรัฐœมนตรีœ ขอœให้œดาราœ นักœร้องœ และœคนœมีœชื่อœเสียงœ ละœเว้นœการœแต่งœกายœวาบœหวิวœ เพราะœเชื่อœว่าœมีœส่วนœกระตุ้นœให้œเกิดœการœข่มœขืนœ

หลังœคำœสัมภาษณ์œดังœกล่าวœที่œมาœพร้อมœกับœสิ่งœที่œเรียกœว่าœ ‘ความœเชื่อ’ หลายœความœคิดœก็œพุ่งœเป้าœไปœยังœประเด็นœเหล่าœนี้œทันœที

œเพราะœไม่œใช่œแค่œความœโป๊œ แต่œยังœมีœบริบทœอีกœมากœมายœที่œกลายœเป็นœเป้าœทุกœครั้งœที่œเกิดœปัญหาœอาชญาœกรรมœ หลายœกรณีœเห็นœกันœอยู่œชัดœว่าœโป๊œไม่œโป๊œไม่œเกี่ยวœ มันœเกี่ยวœที่œสามัญœสำนึกœ พื้นœฐานœของœความœเป็นœมนุษย์œ สำนึกœที่œไม่œได้œอยู่ๆœก็œงอกœเงยœขึ้นœหรือœขาดœไร้œแบบœไม่œมีœเหตุœผลœ แต่œหลายๆœอย่างœเกิดœขึ้นœจากœ ‘การœหล่อœหลอม’ ที่œรวมœถึงœการœสื่อœสารœและœการœรับœรู้œเรื่องœราวœต่างๆœในœชีวิตœประจำœวันœด้วย

œประหลาดœดีœที่œรายœการœเล่าœข่าวœตอนœเช้าœยังœประณามœการœข่มœขืนœ แต่œละครœตอนœค่ำœตัวœละครœในœหลายœเรื่องœกลับœยังœมีœพฤติœกรรมœดังœกล่าวœ ซึ่งœไม่œใช่œแค่œการœข่มœขืนœ แต่œเอะอะœโมโหœก็œจับœจูบœ โกรธœขึ้นœมาœก็œกระชากœแรงๆœใส่œ นี่œเป็นœพฤติœกรรมœของœ ‘พระœเอก’œ ทั้งœที่œการกœระœทำœดังœกล่าวœคือœความœรุนœแรงœ การœลวนœลามœ และœคุกคามœทางœเพศœ แต่œก็œกลับœกลายœเป็นœความœจิ้œนคœวามœฟิœนขœองœดูœละครœซะœอย่างœนั้นœ

ศตœวรรษœที่œ 21 แล้วœ นิยายœไทยœที่œสร้างœสรรค์œได้œอย่างœน่าœสนœใจœมีœมากœมายœ ถูกœหยิบœยกœไปœทำœละครœดีๆœก็œมีœไม่œน้อยœ แต่œน่าœเสียœดายœที่œความœซ้ำœซากœมักœเกิดœอยู่œบ่อยœครั้งœ โดยœเฉพาะœตั้งœแต่œช่องœดิœจิตœอลœบุกœละครœหลังœข่าวœ การœเรียกœเรตติ้งœด้วยœเส้นœเรื่องœแบบœนี้œเกิดœขึ้นœเสมอ

œ’ปราณœประมูลœ’ หรือœทิพย์œธิดาœ ศรัทธาœทิพย์œ นักœเขียนœบทœโทรœทัศน์œชื่อœดังœ แสดงœความœเห็นœเรื่องœนี้œไว้œในœเฟสบุ๊คœส่วนœตัวœว่าœ เธอœไม่œคิดœว่าœละครœจะœทำœให้œผู้œชายœเกิดœอารมณ์œทางœเพศœหรอœกœ แต่œยุคœนี้œก็œไม่œใช่œเรื่องœที่œควรœนำœนิยายœแนวœนี้œมาœทำœละครœอีกœแล้วœ เพราะœละครœที่œพระœเอกœใช้œกำลังœปล้ำœนางœเอกœ หรือœมีœฉากœฉุดœคร่าœ จับœกระชากœ จับœเขย่าœนั้นœ ส่วนœใหญ่œทำœมาœจากœนวœนิยายœยุคœที่œเธอœยังœเป็นœเด็กœ คือœราวœปีœ 2470  ซึ่งœสมัยœนั้นœนักœอ่านœหญิงœนิยมœจินตนาการœว่าœหญิงœไทยœต้องœไม่œอยากœถูกœร่วมœเพศœ แม้œใจœจะœรักœ แต่œมักœแสดงœออกœตรงœข้ามœ ถ้าœไม่œถูกœใช้œกำลังœ ผู้œชายœจะœไม่œมีœสิทธิ์œได้œทำœอะไรœเลยœ แม้œแต่œจะœจูบœก็œต้องœจับœจูบœ ไม่œเต็มœใจœจูบœเด็ดœขาดœ

“พลอœตœนิยายœกลุ่มœนี้œ พระœนางœจึงœต้องœเกลียดœกันœ ถึงœขั้นœมีœความœแค้นœระดับœฆ่าœพ่อœแม่œพี่œน้องœกันœเลยœ และœความœแค้นœนี้œเองœ ที่œเป็นœเงื่อนœไขœดึงœพระœนางœมาœอยู่œร่วมœกันœ อาจœมีœการœฉุดœขึ้นœเกาะœร้างœ ขังœกระท่อมœกลางœป่าœ พระœเอกœจริงๆœคือœคุณœชายœ นายœหัวœ หรือœเจ้าœของœกิจœการœ แต่œแสร้งœทำœตัวœถ่อยœป่าœเถื่อนœเพื่อœกลั่นœแกล้งœแก้œแค้นœนางœเอก”œ

ยังœบอกœด้วยœว่าœ ในœส่วนœตัวœนั้นœ ทุกœวันœนี้œแม้œจะœเขียนœให้œผู้œชายœจับœแขนœผู้œหญิงœกระชากœก็œไม่œสบายœใจœแล้วœ เพราะœจริงœอยู่œที่œละครœไม่œใช่œปัญหาœหลักœ แต่œก็œไม่œอยากœให้œเป็นœหนึ่งœในœปัญหาœ

“ถ้าœใครœมากœระœชาœกลากœกันœทุกœวันœนี้œก็œแจ้งœความœจับœได้œแล้วœ ไม่œใช่œเอาœแต่œพูดœว่าœ อย่าœนะœ ปล่อยœชั้นœ เหมือนœที่œกบœ สุวœนันท์œ (คงยิ่ง) ต้องœพูดœไดœอะล็œอกœนี้œในœละครœทุกœเรื่องœ อะไรœที่œคนœเราœทำœแล้วœไม่œดีœ เราœก็œคงœไม่œเขียนœให้œพระœเอกœทำœอยู่œแล้วœ ดังœนั้นœการœปลุกœปล้ำœข่มœขืนœก็œเช่นœกันœ เป็นœวัตรœปฏิบัติœที่œเราœอย่าœให้œพระœเอกœทำเลœยœ คนœที่œทำœแบบœนี้œมีœแต่œผู้œร้ายœเท่าœนั้นœ และœเมื่อœทำœก็œต้องœรับœกรรมœ อย่าœผลิตœซ้ำœความœรุนœแรงœทางœเพศœออกœสื่อœโดยœฝีœมือœพระœเอกœ นอกœจากœนำœเสนอœเพื่อœแก้œไขœปัญหาœสังคมœ เช่นœ ละครœที่œเล่าœว่าœคนœที่œถูกœข่มœขืนœจะœป้องœกันœแก้œไขœเยียวœยาœอย่างœไรœแบบœนี้œน่าœดีœกว่า”œ ปราณœประมูลœอธิบายœ

ในœมุมœของœนักœวิชาœการœด้านœวรรณœกรรมœ ผศ.œดร.œพิเชฐœ แสงœทองœ คณะœมนุœษยœศาสตร์œ ม.œสงœขลาœนครินทร์œ วิทยาœเขตœปัตœตานีœ เขาœตั้งœคำœถามœกลับœว่าœ สังคมœแบบœไหนœที่œหล่อœหลอมœให้œเกิดœวรรณœกรรมœและœละครœลักษณะœนี้œมากœกว่าœ เพราะœสิ่งœใดๆœ ก็œตามœที่œมีœบทœบาทœหรือœมีœที่œทางœอยู่œในœสังคมœ สังคมœนั้นœย่อมœต้องœเออœออœห่อœหมกœกับœมันœ และœมีœวัฒนœธรรมœและœกลœไกœบางœอย่างœในœการœรับœรองœให้œมีœได้œ

“กรณีœการœคุกคามœทางœเพศœในœละครœและœวรรณœกรรมœ เราœมองœได้œ 2 อย่างœ อย่างœแรกœมันœสัมพันธ์œกับœสถานœภาพœทางœสังคมœและœวัฒนœธรรมœของœชายœ-หญิงœในœบ้านœเราœ ที่œผู้œชายœยังœคงœเหนือœกว่าœ การœข่มœขืนœเป็นœผลœจากœการœที่œตัวœละครœผู้œชายœคิดœว่าœตัวœเองœเป็นœผู้œมีœอำนาจœ ลองœดูœ ทุกœเรื่องœผู้œข่มœขืนœมักœจะœมีœอำนาจœมากๆœ ไม่œทางœใดœก็œทางœหนึ่งœ ชนœชั้นœ เœศรœษฐœกิจœ หน้าœตาœ และœอำนาจœในœฐานะœพระœเอกœฯลœฯ มันœเป็นœการœกำราบœชนิดœหนึ่งœ ซึ่งœผู้œชมœจะœเชื่อœว่าœสุดœท้ายœแล้วœ ผู้œหญิงœก็œต้องœยอมœในœ 2 ลักษณะœ คือœยอมœโอนœอ่อนœผ่อนœตามœ คือœมีœเซ็กซ์œด้วยœ และœยอมœรักœภักดีœ  การœยอมœทั้งœสองœอย่างœนี้œสัมพันธ์œกับœการœที่œผู้œหญิงœอยู่œในœสถานะœที่œต่ำœกว่าœทั้งœนั้นœ

นอกœจากœนั้นœ ในœวัฒนœธรรมœชายœเป็นœใหญ่œมักœเชื่อœว่าœเป็นœวิสัยœธรรมœชาติœที่œผู้œหญิงœจะœต้องœดิ้นœรนœขัดœขืนœ ความœคิดœแบบœนี้œทำœให้œการœใช้œกำลังœกลายœเป็นœขั้นœตอนœหนึ่งœของœการœมีœเพศœสัมพันธ์œ เป็นœการœโหมœโรงœก่อนœความœสุขœสมœรื่นœรมย์œ ที่œผมœบอกœว่าœ  ‘วัฒนœธรรมœผู้œชายœเป็นœใหญ่’œ คือœไม่œใช่œเฉพาะœแต่œผู้œชายœนะœที่œคิดœ แต่œผู้œหญิงœบางœส่วนœก็œถูกœทำœให้œเชื่อœด้วยœ คือœต้องœดิ้นœรนœขัดœขืนœก่อนœ ถึงœจะœดูœมีœค่าœ ไม่œถูกœกล่าวœหาœว่าœง่ายœ มันœทำœให้œผู้œชายœมีœจินตนาการœทางœเพศœว่าœการœใช้œกำลังœเป็นœการœช่วยœให้œผู้œหญิงœได้œแสดงœออกœถึงœความœต้องœการœทางœธรรมœชาติœ คือœแทนœที่œจะœเป็นœการœทำœร้ายœผู้œหญิงœ ผู้œชายœกลับœมีœจินตนาการœว่าœ ตัวœเองœกำลังœช่วยœผู้œหญิงœต่างœหาก”œ

“อย่างœวรรณœคดีœเองœ เราœจะœเห็นœพฤติœกรรมœแบบœนี้œอยู่œ ในœ ‘ขุนœช้างœขุนœแผนœ’ นางœพิมœถูกœใช้œกำลังœตั้งœแต่œฉากœแรกœที่œมาœพลอดœรักœกับœพลายœแก้วœในœไร่œฝ้ายœ นางœสายœทองœ นางœแก้วœกิริยาœด้วยœ หรือœการœใช้œมนต์œสะกดœของœขุนœแผนœ จริงๆœ แล้วœก็œเป็นœกลœวิธีœอำœพรางœความœรุนœแรงœอย่างœหนึ่งœของœวรรณœคดีœ เป็นœการœบอกœว่าœแท้œจริงœแล้วœผู้œหญิงœก็œมีœธรรมœชาติœที่œต้องœการœอะไรœแบบœนั้นœ เพียงœแต่œถูกœควบœคุมœเอาœไว้œด้วยœแบบœแผนœของœความœเป็นœผู้œหญิงœ การœเป่าœมนต์œคือœการœช่วยœปลดœปล่อยœ ซึ่งœมันœก็œคือœจินตนาการœทางœเพศœที่œผู้œชายœคิดœว่าœตัวœเองœเป็นœผู้œเข้าœมาœปลดœปล่อยœ ในœจินตนาการœแบบœนี้œของœกวีœซึ่งœเป็นœผู้œชายœคิดœว่าœ การœเป่าœมนต์œของœขุนœแผนœไม่œต่างœอะไรœกับœการœเล้าœโลมœของœตัวœละครœในœวรรณœกรรมœสมัยœใหม่œ ที่œผู้œชายœคิดœว่าœจะœค่อยๆœ ทำœให้œผู้œหญิงœพึงœพอœใจœและœสยบœยอมœในœที่œสุด”œ

ไม่œได้œมีœเพียงœแค่œในœอดีตœ นิยายœร่วมœสมัยœปัจจุบันœก็œอยู่œในœประเด็นœดังœกล่าวœ นักœเขียนœนวœนิยายœรุ่นœใหม่œ ‘ไพœลิœนœภัทร’ เจ้าœของœผลœงานœ ‘กลิ่นœแก้วœทวิœกาล’œ และœ ‘รักœ ณœ มหาœนคร’œ ก็œขอœพูดœในœฐานะœนักœอ่านœว่าœ เธอœไม่œชอบœอ่านœงานœที่œมีœการœใช้œความœรุนœแรงœทางœเพศœระดับœ 18+ที่œยอดœขายœสูงœลิ่วœ

“เรื่องœส่วนœใหญ่œของœนิยายœแนวœนี้œ พระœเอกœหล่อœ รวยœ อาจœเป็นœลูกœครึ่งœ มาœเฟียœ หรือœสัญลักษณ์œใดๆœ ก็œตามœของœผู้œชายœเร่าœร้อนœ จับœนางœเอกœมาœข่มœขืนœ ด้วยœเหตุœผลœต่างๆœ หลังœจากœนั้นœก็œจะœรู้œสึกœผิดœเพราะœนางœเอกœยังœบริสุทธิ์œ จากœนั้นœก็œมีœเรื่องœราวœต่างๆœตามœมาœ รวมœถึงœนางœเอกœท้องœ หนีœไปœ พระœเอกœตามœง้อœ แล้วœก็œจบœเรื่อง”œ

ซึ่งœเธอœมองœว่าœในœความœเห็นœเธอœนั้นœ หน้าœที่œส่วนœหนึ่งœของœงานœเขียนœในœทุกœแนวœที่œพึงœมีœคือœความœรับœผิดœชอบœต่อœสังคมœ

“เราœเห็นœด้วยœกับœคุณœปราณœประมูลœนะœว่าœ นิยายœหรือœละครœไม่œได้œเป็นœเหตุœผลœหลักœของœการœข่มœขืนœและœใช้œความœรุนœแรงœหรอœกœ เอาœจริงๆœจะœมีœผู้œชายœสักœกี่œคนœที่œดูœละครœหรือœอ่านœนิยายœแล้วœเกิดœอารมณ์œลุกœไปœข่มœขืนœใครœ  แต่œที่œเราœกลัวœก็œคือœผู้œหญิงœด้วยœกันœนี่œแหละœ เราœกลัวœว่าœ ถ้าœทุกœคนœเสพœสื่อœแบบœนี้œจนœเป็นœนิสัยœ และœมองœการœใช้œความœรุนœแรงœและœการœข่มœขืนœเป็นœเรื่องœปกติœในœสังคมœ เป็นœเรื่องœที่œพอœรับœได้œขึ้นœมาœล่ะ œจะœเกิดœอะไรœขึ้นœ จริงœอยู่œที่œการœถูกœข่มœขืนœโดยœคนœแปลกœหน้าœไม่œใช่œเรื่องœที่œใครœจะœยอมœรับœได้œ แต่œในœกรณีœที่œการœข่มœขืนœและœการœใช้œความœรุนœแรงœเกิดœขึ้นœจากœฝีœมือœคนœที่œเราœรักœล่ะ œการœให้œอภัยœด้วยœคำœว่าœรักœไม่œได้œเป็นœหลักœประกันœในœอนาคตœว่าœเรื่องœเลวœร้ายœจะœไม่œเกิดœขึ้นœอีก”œ

ศตœวรรษœที่œ 21 แล้วœ จะœเดินœถอยœหลังœเข้าœคลองœกันœเพื่อœอะไรœ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon