œข่าวœร้ายœคนœดังœก็œมีœมุมœดีœ œชาœร์ลีœ ชีœน œเป็นœเอœดส์ œทำœยอดœเœสิœร์ชœโรคœเอœดส์สูงœเป็นœประวัติœการœณ์!!!

œภาพœจากœ independent.co.uk

œเมื่อœดาราœหรือœคนœดังœตกœเป็นœข่าวœ โดยœเฉพาะ ‘ข่าวœร้าย’œ ย่อมœมีœชาวœบ้านœสนœใจœกันœตึมœ ซึ่งœจะœว่าœไปœ ท่ามœกลางœข่าวœร้ายœของœเซœเล็บœคนœดังœ ก็œมีœแง่œมุมœที่œเป็นœประโยชน์œอยู่œเหมือนœกัน

œอย่างœเช่นœ ข่าวœของœ ชาœร์ลีœ ชีœนœ  ดาราœฮอลลีวู้ดœ วัยœ 50 ที่œออกœมาœประกาศœยอมœรับœว่าœตัวœเขาœป่วยœเป็นœโรคœเอœดส์œเมื่อœปลายœปีœที่œแล้วœ ล่าœสุดœœมีœข่าวœว่าœ ทำœให้œมีœผู้œคนœสนœใจœเกี่ยวœกับœโรคœเอœดส์ œกระทั่งœทำœให้œยอดœเœสิœร์ชœ ค้นœหาœข้อœมูลœเกี่ยวœกับœโรคœเอœดส์œในœกูœเกิลœ ในœวันœที่œพระœเอกœคนœดังœประกาศœข่าวœสร้างœสถิติœที่œมีœผู้œคนœสนœใจœเข้าœไปœค้นœหาœข้อœมูลœเกี่ยวœกับœโรคœนี้œภายœในœวันœเดียวœสูงœเป็นœประวัติœศาสตร์œในœสหœรัฐœอเมœริœกาœ นั่นœคือœสูงœถึงœ 417%

“กรณีœของœชาœร์ลีœ ชีœนœ ก็œคล้ายœกับœคนœดังœหลายœคนœที่œมีœข่าวœเป็นœโรคœเอœดส์ œอย่างœเช่น œร็อคœ ฮัดœสันœ และ œเมœจิกœ จอœห์นœสันœ ซึ่งœได้œกระตุ้นœให้œผู้œคนœรู้œสึกœสนœใจœเรื่องœโรคœเอœดส์ œและœการœป้องœกันœตัวœกันœขึ้นœมาœอีก”œ ทีœมœนักœสำรวจœข้อœมูลœของœ วารœสารœสมาคมœการœแพทย์œแห่งœอเมœริœกาœ กล่าวœในœรายœงานœที่œตีœพิมพ์œเมื่อœปลายœเดือนœกุมภาพันธ์œที่œผ่านœมาœ

ทีœมœงานœเล่าœว่าœ มีœการœใช้œคีย์เœวิœร์ดœคำœว่าœ HIV ในœการœค้นœหาœข้อœมูลœในœกูœเกิลœ ราวœ 2.75 ล้านœครั้งœ ใช้œคีย์เœวิœร์ดœอื่นๆœ อาทิœ  condoms (ถุงœยางœอนามัย)œ, HIV symptoms (อาการœของœโรคœเอœดส์) œหรือœ HIV testing (การœตรวจœโรคœเอœดส์) œราวœ 1.25 ล้านœครั้งœ  และœหลังœจากœวันœที่œ 17 พฤศจิกายนœปีœที่œแล้วœ ซึ่งœเป็นœวันœที่œเขาœประกาศœ ยอดœค้นœหาœเกี่ยวœกับœโรคœเอœดส์œในœกูœเกิลœ ก็œยังœสูงœติดœต่อœกันœถึงœ 3 วันœ

จากœรายœงานœข่าวœของœ เอœเอœฟœพีœ ก็œเล่าœว่าœ ในœช่วงœ 10 ปีœที่œผ่านœมาœ นับœแต่œปีœ 2547-2558  สื่อœต่างๆœ มีœรายœงานœข่าวœเกี่ยวœกับœโรคœเอœดส์œลดœน้อยœลงœ เทียบœจากœเมื่อœปีœ 2547 ที่œมีœข่าวœเกี่ยวœกับœโรคœเอœดส์œคิดœเป็นœสัดœส่วนœ 67 ข่าวœ ต่อœจำนวนœข่าวœต่างๆœ 1,000 ข่าวœ  แต่œในœปีœ 2558 ที่œผ่านœมาœ ได้œลดœลงœเหลือœเพียงœ 12 ข่าวœต่อœ 1,000 ข่าวœเท่าœนั้นœ

แต่œในœวันœที่œชาœร์ลีœ ชีœนœ ออกœมาœประกาศœข่าวœช็อœกวงœการœ มีœการœนำœเสนอœข่าวœเกี่ยวœกับœโรคœเอœดส์œเพิ่มœขึ้นœ 265%  โดยœมีœ 97% ที่œกล่าวœอ้างœถึงœชาœร์ลีœ ชีœนœ  ขณะœที่œลำพังœแค่œในœ กูœเกิลœ นิวส์ œมีœรายœงานœข่าวœโรคœเอœดส์œเพิ่มœขึ้นœ 6,500 เรื่องœ

ชาร์ลี ชีน 3

ภาพœจากœ hivequal.org

จอœห์นœ อาœเœยอœร์ œอาจารย์œผู้œเชี่ยวœชาญœการœทำœรีœเœสิรœ์ชœของœมหาวิทยาลัยœซานœดิœเอœโกœ พูดœถึงœข่าวนี้œว่าœ ได้œส่งœแรงœสะเทือนœต่อœการœป้องœกันœโรคœเอœดส์œในœอเมœริœกาœ เปรียบœได้œเหมือนการœเกิดœแผ่นœดินœไหวœได้œเลยœทีœเดียว

“ขณะœที่œไม่œมีœใครœสมœควรœถูกœบังคับœให้œเปิดœเผยœตัวœว่าœเป็นœเอœดส์ œและœผู้œที่œถูกœวินิจฉัยœว่าœเป็นœโรคœนี้œต่างœเศร้าœเสียœใจœ ดังœนั้นœ การœออกœมาœเปิดœเผยœข่าวœนี้œของœชีœนœจึงœน่าœจะœเป็นœประโยชน์œต่อœผู้œคนœ โดยœเป็นœข่าวœที่œมีœศักยœภาพœพอœจะœช่วยœให้œผู้œคนœมากœมายœหันœมาœเรียนœรู้œทำœความœเข้าœใจœเกี่ยวœกับœโรคœเอœดส์œและœการœป้องœกันœ ”

ทั้งœนี้œ แอœริœคœ ลีส์ นักœศึกษาœภาคœวิชาœสาธารณœสุขœ มหาวิทยาลัยœแคœลิœฟอร์เนียœ ซึ่งœร่วมœทำœรายœงานœการœสำรวจœครั้งœนี้œ ยังœบอกœด้วยœว่าœ ข่าวœของœ ชาœร์ลีœ ชีœนœ น่าœจะœส่งœแรงœสั่นœสะเทือนœต่อœการœตื่นœตัวœของœคนœในœสังคมได้œกว้างœและœได้œมากœกว่าœเมื่อœครั้งœ เมœจิกœ จอœห์นœสันœ นักœบาœสœเกœตบœอลœชื่อœดังœที่œป่วยœเป็นœเอœดส์

œเนื่องœจากœนี่œเป็นœยุคœอินœเœตอœร์เน็ตœ “ที่œเราœทุกœคนœมีœสมาœร์ทœโฟœนอœยู่œในœกระเป๋าœ และœเราœสามารถœหาœความœรู้œเรื่องœโรคœเอœดส์œได้œง่ายœมากœ ด้วยœเวลาœไม่œวินาทีœจากœการœเœสิœร์ชœหรือคœลิœกœแค่œครั้งœเดียวœ”

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon