ปลัดบัวแก้วประชุมศูนย์ปฏิบัติการมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในตปท.

นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการมาตรการ
การเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะทำงานคณะทำงานในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการต่างประเทศและการคุ้มครองช่วยเหลือผู้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการต่างประเทศและการคุ้มครองช่วยเหลือผู้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศ สถานการณ์ล่าสุดด้านการต่างประเทศ และการรับเวชภัณฑ์/อุปกรณ์และความช่วยเหลือทางการแพทย์
ที่ประชุมได้พิจารณาการบูรณาการการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างคล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์ และมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันใน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.การบริหารจัดการคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทางบก รวมถึงที่ผ่านช่องทางธรรมชาติ 2.การบริหารจัดการคนไทยในต่างประเทศ และ 3.การบริหารจัดการคนต่างชาติที่ตกค้างในประเทศไทย รวมถึงการเดินทางออกจากไทยของคนต่างชาติ
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะนำผลการประชุมครั้งนี้ไปเสนอในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon