กต.ย้ำวีซ่าพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวเน้นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงโควิดต่ำ

นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์กรณีการตรวจลงตราประเภท Special Tourist Visa (STV) ซึ่งอนุญาตให้คนต่างชาติซึ่งผ่านมาตรการควบคุมโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เข้ามาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ในประเทศไทย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศว่า กระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย (สอท.และสกญ.) ทั่วโลกให้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตรวจลงตราประเภท STV อย่างรัดกุมในทุกขั้นตอน ทั้งยังขอให้ สอท.และสกญ. ทั่วโลกชี้แจงประชาสัมพันธ์แนวทางในการขอรับการตรวจลงตรา STV ออกสู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ให้กว้างขวางที่สุด

นายณัฐภาณุกล่าวว่า คุณสมบัติสำคัญข้อแรกของผู้ขอรับการตรวจลงตรา STV จะต้องเป็นชาวต่างชาติจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามข้อมูลการจัดกลุ่มประเทศด้านการแพทย์และสาธารสุขสำหรับการผ่อนคลายผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
การยื่นคำร้องขอวีซ่าดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 คือการยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองการเข้าราชอาณาจักร (COE) (ต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) และประกันสุขภาพ กรณีโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนที่ 2 คือการขอวีซ่า STV ซึ่งจะต้องมีหลักฐานมาแสดงดังต่อไปนี้ 1. หลักฐานการชำระค่า ASQ หรือ AHQ ไม่น้อยกว่า 14 วัน 2. หลักฐานการชำระค่าที่พักเต็มจำนวน ตลอดระยะเวลาพำนักในไทย หรือ หลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ การซื้อ หรือเช่าซื้อคอนโดมิเนียมหรือที่พักอาศัย 3. กรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของไทย กรณีผู้ป่วยใน 400,000 บาท และผู้ป่วยนอก 40,000 บาท และ 4. ประกันสุขภาพ กรณีโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ในวันเดินทางเข้าราชอาณาจักร ผู้มีวีซ่า STV จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ COVID-Free อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และใบรับรองแพทย์ fit to fly/travel ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทยอยู่แล้วด้วย
รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่พิจารณาการตรวจลงตราแก่ชาวต่างชาติ จะดำเนินการตรวจลงตรา STV อย่างเข้มงวดและรัดกุมในทุกขั้นตอน เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมาตรการควบคุมโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ร่วมอนุโมทนา! บิ๊กแป๊ะ บวชเป็นพระสงฆ์แล้ว หลังเกษียณอายุราชการ
บทความถัดไป09.00 INDEX “คณะราษฎร 2475” แรงดาลใจ สำคัญ ให้ “คณะราษฎร 2563”