บัวแก้วพร้อมออกวีซ่าให้ชาวต่างชาติเข้าไทยแล้ว ยันรอบคอบรัดกุม

บัวแก้วพร้อมออกวีซ่าให้ชาวต่างชาติเข้าไทยแล้ว ยันรอบคอบรัดกุม

นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศมีความพร้อมในการตรวจลงตราและดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย และดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ด้วยความรอบคอบรัดกุม โดยตามขั้นตอนต้องมีการประสานงานกับหลายหน่วยงาน
นายณัฐภาณุกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 7-8 เดือนก่อนหน้านี้ สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้ส่งกลับคนไทยกว่า 100,000 คน และคนต่างชาติที่เข้าข่ายที่จะเข้าไทยกว่า 22,000 คนแล้ว ดังนั้น การเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป ไม่น่าจะเป็น​ปัญหาในเชิงขั้นตอน​ เพราะจะเริ่มจากจำนวนที่น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคนไทยที่สถานทูตเคยได้ช่วยในการส่งกลับในช่วงที่ผ่านมา แต่นักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ก็ต้องทำทุกอย่างตามขั้นตอนเช่นกัน และหากไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนก็ต้องดำเนินการให้ครบก่อนกำหนดวันเดินทาง มิเช่นนั้นก็ต้องเลื่อนการเดินทาง
นายณัฐภาณุกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ดีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้มีการเพิ่มขั้นตอนในการเดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งการตรวจลงตราที่ต้องมีการตรวจเอกสารหลักฐานมากขึ้น การออกหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry – COE) การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก่อนเดินทาง อาทิ ใบรับรองแพทย์ COVID-free และใบรับรองแพทย์ fit to fly/travel เพื่อความรัดกุมด้านสาธารณสุข รวมทั้งการสำรองหรือแสดงหลักฐานที่พัก การตรวจสอบด้านความมั่นคง ซึ่งยังคงต้องดำเนินตามขั้นตอนปกติ
รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า นอกจากนี้ กระบวนการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในปัจจุบัน ยังต้องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ อาทิ การประเมินประเทศกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประเมินและมีการปรับกลุ่มประเทศเป็นระยะๆ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ จะได้นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ เมื่อกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการตรวจลงตราและออก COE ให้แก่ผู้เดินทางแล้ว ก็จะแจ้งประสานข้อมูลต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้หน่วยงานไทยได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ และนำไปดำเนินการตามขั้นตอนที่รับผิดชอบได้
นายณัฐภาณุกล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกให้ทราบและเตรียมความพร้อมสำหรับการออกวีซ่าและมาตรการผ่อนคลายต่างๆ ทุกครั้งเมื่อมีมาตรการใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อีกทั้งจะดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในกระบวนการดำเนินการมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความรอบคอบ รัดกุมและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในประเทศควบคู่กันไป ตามที่ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon