บัวแก้วหวังตปท.เคารพการตัดสินใจคนไทย ช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนสู่การเลือกตั้งปี60

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ตามที่บางประเทศและสื่อมวลชนต่างประเทศบางสำนัก ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่าการออกเสียงประชามติเป็นไปอย่างโปร่งใสและบริสุทธิยุติธรรม ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติของอารยประเทศ และสอดคล้องกับขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ซึ่งเป็นผู้จัดการออกเสียงประชามติเป็นองค์กรอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ทั้งนี้ ผลการออกเสียงประชามติมีความชัดเจน โดยมีประชาชนออกมาใช้สิทธิกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด

นายเสขกล่าวว่า รัฐบาลจัดให้มีการออกเสียงประชามติด้วยปรารถนาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศร่วมกันโดยการแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายสูงสุดของประเทศ กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญและการทำประชามติเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมผ่านการรับฟังความคิดเห็นและการจัดสัมมนาและอภิปรายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การอภิปรายทางโทรทัศน์ การจัดเสวนาในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความเข้าใจต่อเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญในวงกว้าง

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ในช่วงการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญก่อนการออกเสียงประชามติ ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยนักการเมือง นักวิชาการและสื่อมวลชนบางส่วนได้แสดงความไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญอย่างเปิดเผย และภายหลัง กกต. ประกาศผลการออกเสียงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ ฝ่ายผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ก็ได้ประกาศยอมรับการตัดสินใจของประชาชนในครั้งนี้

“ไทยหวังว่ารัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ สื่อมวลชนและประชาชนในต่างประเทศ จะเคารพการตัดสินใจของคนไทย เหมือนดังเช่นที่ควรเคารพเสียงของประชาชนในประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนไทยในการขับเคลื่อนสู่การเลือกตั้งในปี 2560 ตลอดจนการวางรากฐานของประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมต่อไป”นายเสขกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon