โฆษกกต.ย้ำไม่มีผู้ชุมนุมโดยสงบถูกดำเนินคดี ยันสหรัฐไม่แทรกแซงไทย

โฆษกกต.ย้ำไม่มีผู้ชุมนุมโดยสงบถูกดำเนินคดี ยันสหรัฐไม่แทรกแซงไทย

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเสนอร่างข้อมติและการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยโดยสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการของ ส.ว. บางรายในรัฐสภาสหรัฐเท่านั้น ซึ่งอาจได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานการณ์ในไทย มิใช่ท่าทีร่วมหรือข้อห่วงกังวลของรัฐสภาสหรัฐ

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ประเทศไทยยึดมั่นหลักประชาธิปไตยและเคารพเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการชุมนุมอย่างสงบ โดยเปิดกว้างให้มีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องหลายเดือน และพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ชุมนุม แต่การดำเนินการของผู้ชุมนุมหลายกรณีไม่อาจถือว่าเป็นการชุมนุมอย่างสงบ และเสี่ยงที่สถานการณ์จะลุกลามจนเกิดความรุนแรง รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุมและสาธารณชน หากมีผู้ทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ขอย้ำว่าไม่มีผู้ใดถูกดำเนินคดีเพียงเพราะการชุมนุมโดยสงบ
นายธานีกล่าวว่า รัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ และอยู่ระหว่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม โดยจะต้องจัดทำประชามติต่อไป การดำเนินการเหล่านี้เป็นกระบวนการภายในที่ต้องใช้เวลา จึงหวังว่าสหรัฐซึ่งเป็นมิตรของไทยมายาวนานจะเข้าใจและสนับสนุน
“ในภาพรวมทุกฝ่ายในสหรัฐยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สหรัฐมีกับไทยมายาวนาน รอบด้าน และเป็นประโยชน์ร่วมกันของสองฝ่าย โดยเฉพาะหลังการเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2560 มีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง สหรัฐได้ย้ำในหลายโอกาสถึงความประสงค์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าวกับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกระดับ รวมทั้งได้รับรองการกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของไทยเมื่อปี 2562 โดยยืนยันที่ไม่แทรกแซงกิจการภายในของไทย”นายธานีกล่าว
นายธานีกล่าวด้วยว่า ในส่วนของกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Joint Communication from the Special Procedures of the Human Rights Council) หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับหนังสือข้อร้องเรียนร่วมกลไกพิเศษฯ กระทรวงได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยต่อมาได้ประมวลข้อมูลเพื่อจัดทำประเด็นชี้แจงต่อข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยได้มีหนังสือถึงกลไกพิเศษฯ ผ่านคณะผู้แทนถาวรไทย ณ นครเจนีวา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กลไกพิเศษฯ ได้รับหนังสือจากทางการไทยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon