‘ดอน’ ตั้ง พรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้แทนพิเศษ รมว.ต่างประเทศ ด้านเมียนมา บัดนี้เป็นต้นไป

พรพิมล กาญจนลักษณ์ ภาพโดยกระทรวงการต่างประเทศ

‘ดอน’ เซ็นตั้ง พรพิมล กาญจนลักษณ์ เป็นผู้แทนพิเศษ รมว.ต่างประเทศ ด้านเมียนมา บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ลงนามในคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 41/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในด้านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระบุว่า ตามคำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 52/2562 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 แต่งตั้ง นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นั้น

ด้วยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางยุทธศาสตร์ต่อประเทศไทย ทั้งในทางภูมิรัฐศาสตร์ การเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ทั้งกำลังมีสถานการณ์พิเศษภายในประเทศซึ่งเกี่ยวโยงกับประเทศไทยหลายมิติ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของ กต.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้งให้ นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็น ผู้แทนพิเศษของ รมว.กต.ในด้านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อีกตำแหน่งหนึ่ง และมอบหมายให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการของส่วนราชการภายในกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นไปตามข้อริเริ่มและนโยบายของ รมว.กต.ที่เกี่ยวข้องกับเมียนมา

2.ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการภายนอก กต.และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

3.เป็นผู้แทนเข้าร่วมการเจรจา กระประชุม และการสัมมนาภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเมียนมาเมื่อได้รับคำสั่งเป็นรายกรณี

4.รายงานผลการปฏิบัติน้าที่และพัฒนาการที่สำคัญต่อ รมว.กต.โดยตรง

5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้มีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในสำนักงานรัฐมนตรีและมีเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับนักการทูตชำนาญการพิเศษขึ้นไปอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้สนุบสนุนภารกิจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon