สถานทูตไทย ณ กรุงโซล เชิญรับชม Webinar เชื่อมเกาหลีใต้กับจังหวัดริมแม่น้ำโขง

สถานทูตไทย ณ กรุงโซล เชิญรับชม Webinar เชื่อมเกาหลีใต้กับจังหวัดริมแม่น้ำโขง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Webinar เชื่อมเกาหลีใต้กับจังหวัดริมแม่น้ำโขง” หรือ Mekong-Korea Connect Webinar ในวันที่ 12 พฤษภาคม เพื่อ 1.นำเสนอศักยภาพของจังหวัดในภาคอีสานของไทยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการของเกาหลีใต้ได้รับทราบและเห็นถึงแนวทางและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาจังหวัดริมแม่น้ำโขงดังกล่าว โดยเฉพาะในสาขาที่เกาหลีใต้มีความเชี่ยวชาญ 2.เพื่อจุดประกายความร่วมมือของเกาหลีใต้ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่ตรงกับความต้องการของฝ่ายไทย และขยายความร่วมมือกับไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไปในอนาคต 
 
การสัมมนาประกอบด้วย 3 ช่วงย่อยได้แก่ 1.สาธารณสุขข้ามชายแดน (Cross-border Health)  2.เมืองอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐาน (Smart Cities and Infrastructure) และ 3.เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)
 
ในช่วงต้นของการสัมมนาจะมีการนำเสนอสารคดีสั้น What is Isan?” เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพของภาคอีสานในแง่มุมที่ทันสมัย ตามด้วยการกล่าวเปิดงานโดยนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็น 3 จังหวัดเป้าหมายที่เป็นตัวอย่างของจังหวัดที่มีศักยภาพของภาคอีสานของไทย
 

ขณะที่ในช่วงการสัมมนา สถานเอกอัครราชทูตได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากร อาทิ

นพ.ครรชิต ลิมปกาญจนารัตน์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค สมาชิกคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ แลเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-19 เป็นผู้ดำเนินรายการช่วงสาธารณสุขข้ามชายแดน
รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศและผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการช่วงเมืองอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐาน
นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) และอดีตผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคของโครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเชีย (Better Rice Initiative Asia: BRIAเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงเกษตรอัจฉริยะ

พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะร่วมบรรยายและวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของศักยภาพด้านสาธารณสุข การพัฒนาเมือง และเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะในแง่มุมที่แสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่อาจส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของเกาหลีใต้หรือประเทศอื่นๆ ได้ต่อไป

ในช่วงท้ายของการสัมมนา นายมุน ซึง-ฮยอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย จะเป็นผู้กล่าวปิดงานและให้มุมมองในเชิงนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสด Webinar เชื่อมเกาหลีใต้กับจังหวัดริมแม่น้ำโขง (Mekong-Korea Connect Webinar) ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคมนี้ เวลา 13:00-16:00 น. ทาง Facebook ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล(facebook.com/RoyalThaiEmbassySeoulและช่อง YouTube ของศูนย์ ASEAN-Korea Centre (youtube.com/user/akcsns)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon