คณะมนตรี OECD เห็นชอบ เชิญไทยเข้ากระบวนการหารือเพื่อเข้าเป็นสมาชิก

(แฟ้มภาพ) AFP

คณะมนตรี OECD เห็นชอบ เชิญไทยเข้ากระบวนการหารือเพื่อเข้าเป็นสมาชิก

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า คณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) ซึ่งประกอบด้วยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประเทศสมาชิก OECD ได้มีมติเห็นชอบให้เชิญประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการการหารือเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD (accession discussions) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน

มติดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย ที่ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าเป็นสมาชิกต่อ OECD เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ในขั้นตอนต่อไป ประเทศไทยจะร่วมกับ OECD จัดทำแผนการเข้าเป็นสมาชิก (Accession Roadmap) ที่จะกำหนดเป้าหมาย เงื่อนไข และกรอบเวลาในการดำเนินการให้สอดคล้องกับตราสารของ OECD และเมื่อไทยดำเนินการตามแผนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว คณะมนตรี OECD ก็จะพิจารณาเชิญไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ต่อไป

การตอบรับดังกล่าวของ OECD สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยมีค่านิยมและเป้าหมายที่สอดคล้องกับประเทศสมาชิก OECD ได้แก่ ประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ สิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจตลาดที่เปิดกว้างและโปร่งใสอีกทั้งประเทศไทยยังมีบทบาทด้านการทูตเศรษฐกิจที่แข็งขันในทุกระดับ และมีความร่วมมือกับ OECD มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การที่ประเทศสมาชิกต่างเห็นชอบในเรื่องนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกทั้งหมดของ OECD ด้วย

Advertisement

อนึ่ง OECD เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทนำในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก และให้คำแนะนำในการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศสมาชิกทั้ง ๓๘ ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศที่มีรายได้สูง ดังนั้น การหารือเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยจึงมุ่งที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศไทยกับ OECD และประเทศสมาชิก เพื่อยกระดับมาตรฐานและปรับปรุงนโยบายภายในประเทศให้ทัดเทียมกับมาตรฐานของ OECD โดยเฉพาะด้านการลงทุน การค้า ธรรมาภิบาล การแข่งขันที่เป็นธรรม การพัฒนานวัตกรรม และการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

การดำเนินการเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD อาจใช้เวลาหลายปี แต่การดำเนินการตามแผนการเข้าเป็นสมาชิกจะก่อให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่ช่วงแรก ๆ โดยจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนช่วยเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะดำเนินกระบวนการเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้ประสบความสำเร็จ โดยเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยมีกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image