เปิดประวัติ ‘อาศิส พิทักษ์คุมพล’ จุฬาราชมนตรีคนที่ 18

เปิดประวัติ ‘อาศิส พิทักษ์คุมพล’ จุฬาราชมนตรีคนที่ 18

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม สำนักจุฬาราชมนตรี โดยนายสมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผอ.สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง การถึงอนิจกรรมของจุฬาราชมนตรี ความว่า

ตามที่นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความละเอียดแล้วนั้น

สำนักจุฬาราชมนตรีขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ว่า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย ได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ (ถึงแก่อนิจกรรม) แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 10.32 น.และจะจัดพิธีละหมาดญะนาซะห์ (ละหมาดขอพร) ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา เลขที่ 352 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ตำ.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Advertisement

รับเหรียญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับประวัติจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เกิดวันที่ 6 มีนาคม 2490 อายุ 76 ปี เกิดที่ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ชื่อบิดา – มารดา : นายมะแอ – นางน๊ะ พิทักษ์คุมพล

พี่น้อง : จำนวน 4 คน (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นคนที่ 1)

1) นางสาวฟาตีม๊ะ พิทักษ์คุมพล

2) นายดนเล๊าะ พิทักษ์คุมพล

3) นางสาเร๊าะ พิทักษ์คุมพล

สมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. 2539 – 2543

คู่สมรส : นางร่อมิอ๊ะ พิทักษ์คุมพล

บุตร : จำนวน 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน

1) นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล

2) นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล

3) นายอาลาวี พิทักษ์คุมพล

4) นางสาวฟาดีลา พิทักษ์คุมพล

มอบของที่ระลึกแด่อุปทูตซาอุดิอารเบีย เนื่องในโอกาสเดินทางมาเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

การศึกษา :

– อัลมัดรอซะฮ์อัลนัซซอบีย๊ะฮ์ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา

– อัลมัดรอซะฮ์อัลอัดรีซียะฮ์ ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ความสามารถทางภาษา : อาหรับ, ยาวี, บาฮาซอ มาเลเซีย, บรูไน, อินโดนีเซีย

ได้รับเชิญจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.มูฮัมหมัด ซัยยิด ฏอนฏอวีย์ ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามแห่งประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เนื่องในพิธีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การศึกษาดูงาน :

– ประเทศซาอุดิอารเบีย

– ประเทศอังกฤษ

– ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

– ประเทศเกาหลี

– ประเทศจอร์แดน

– ประเทศฮ่องกง

– ประเทศบรูไน

– ประเทศมาเลเซีย

– ประเทศอิหร่าน

– ประเทศสิงคโปร์

– ประเทศอินโดนีเซีย

– ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

– ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย
เนื่องในโอกาสนำผู้นำศาสนาภาคใต้ร่วมละศีลอดในเดือนรอมฎอน

ประวัติการทำงาน :

– ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (ปี พ.ศ.2530 – 2553)

– รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนที่ 1

– สมาชิกวุฒิสภา (ปี พ.ศ. 2539 – 2543)

– คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ

– คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ตากใบ

– ประธานชมรมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้

– คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา

เข้าพบ ฯพณฯ ชารีฟ ข่าน ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิมณฑลซินเกียง (เทียบเท่ากับตำแหน่งจุฬาราชมนตรีของประเทศไทย) ณ มัสยิดกลางแห่งนครอูรูมูฉี

– คณะทำงานเผยแพร่แนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนา กระทรวงมหาดไทย

– กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

– กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์

– คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

– คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยอิสลามยะลา

– สมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

– ประธานคณะกรรมการการยุติธรรม ความเสมอภาค และความมั่นคง ในสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

– ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ์ ในสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

– คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา

– ประธานคณะทำงานปรับปรุง ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลาม ในสภาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

– ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลการดำเนินการกิจการฮัจญ์ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา

– คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความ ไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

– คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

– ประธานคณะทำงานศึกษา รวบรวม จัดทำสภาพปัญหาการใช้กฎหมายอิสลาม สำนักบริหารงานยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

– คณะอนุกรรมการนโยบายและประสานงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

– ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการกิจการศาสนาอิสลาม ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

– คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

– คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ผลงาน :

– ร่วมจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

– ร่วมจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์

– หนังสือ “อัลบิดอะฮฺ” สำนักพิมพ์ ส.วงศ์เสงี่ยม

– หนังสือ “350 ฮาดิษ”

– หนังสือ “40 ฮาดิษ ของอัลนาวาวีย์”

– บทเรียนเรื่อง “เอกภาพอัลเลาะฮ์ (เตาฮีด) จากอัลกุรอ่าน”

– หนังสือ “สาระเบื้องต้นของศาสนาอิสลามสำหรับเยาวชน” พ.ศ.2535

– หนังสือ “คุณค่าตับลีฆ (การเผยแพร่อิสลาม)”

– คู่มือ “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย”

– คู่มือแนะนำอิสลามและข้อปฏิบัติต่อมุสลิมสำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

– คู่มือเกี่ยวกับ “คุตบะฮ์”

– บทความ “การบริหารมัสยิด”

– บันทึกการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิต (การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์)

– บทความ “ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและแนวทางแก้ไขตามระบบอิสลาม”

– มาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนมุสลิม (หุกมปากัต) พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (เฉพาะจังหวัดสงขลา) พ.ศ.2546

– บทความ “ปอเนาะในกระแสความรุนแรง : บทบาทที่ต้องทบทวน”

– สอนวิชาตัฟซีร, ฮาดิษ, นาฮู ในสถาบันปอเนาะ

– อบรมอิหม่ามหลักสูตร “พัฒนาผู้บริหารองค์กรมัสยิด” วิชาฟิกฮุลมุอามะลาต, ฟิกฮุลอิบาดาต

– วิถีมุสลิม “จริยธรรมพื้นฐานสำหรับเยาวชน”

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อาลัย ‘อาศิส พิทักษ์คุมพล’ จุฬาราชมนตรี ถึงแก่อนิจกรรม
– เศร้า น้องชายจุฬาราชมนตรี ถูกมือมีดกระหน่ำแทงเสียชีวิต ไร้เรื่องบาดหมางมาก่อน
เผยปธ.องคมนตรี อัญเชิญดินฝังศพพระราชทาน ก่อนฝังที่มัสยิดกลางสงขลา 10 โมงพรุ่งนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image