มหิดลตั้งศูนย์วิจัยฯศาสตร์พระราชา ผลิตบุคลากรด้าน”พัฒนาอย่างยั่งยืน”

แฟ้มภาพ

หลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปดำเนินโครงการพระราชดำริ ได้พิสูจน์ชัดแล้วว่า “ศาสตร์พระราชา” เป็นศาสตร์ที่เข้าใจธรรมชาติที่สุด “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ในป่ามีอาหาร” อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และจะดีแค่ไหนหากเราจะมีคนที่เข้าใจศาสตร์พระราชาจำนวนมากๆ เพื่อมาวิจัยและขยายหลักคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) จึงร่วมกับมูลนิธิมั่นพัฒนา ลงนามความร่วมมือจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” (Mahidol Center for Sustainable Development) ผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มม.กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์วิจัยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตนักวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งถือได้ว่าศูนย์ดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของวงการการศึกษาของไทย ที่พร้อมผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ โดยยึดหลักความยั่งยืนเป็นที่ตั้ง

รศ.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา กล่าวว่า ศาสตร์ของพระราชาเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวคิดที่ตอบสนองกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี หากบุคคลและองค์กรใดนำเอาหลักความพอดีมาใช้ ก็จะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมโลกได้ ทั้งนี้ ทั่วโลกให้ความสนใจการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยสหประชาชาติได้กำหนดให้ประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของ “เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2559-2573” เพื่อใช้เป็นหลักและกรอบการดำเนินงานสำหรับอีก 15 ปีข้างหน้า

รศ.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการจัดการ มม. กล่าวเสริมว่า จะมีการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต ด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา ในปี 2560 โดยแยกตามสาขา เช่น การจัดการธุรกิจ การจัดการชุมชน การจัดการการศึกษา ผ่านการสอนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากในและต่างประเทศ และในระยะแรกจะมีการพิจารณามอบทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์จำนวน 5 ทุน โดยคาดหวังว่าผู้ที่จบหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถนำความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในสาขาที่ตนถนัดไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และกระจายแนวคิดดังกล่าวสู่สังคมในลำดับต่อไป

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยการจัดการ มม.โทร.0-2206-2000 หรือเว็บไซต์ www.cmmu.mahidol.ac.th

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

 ศ.นพ-horz

ศ.นพ.อุดม, รศ.จิรายุ, รศ.สุขสรรค์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon