พส.เปิด 23 รายชื่อนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (แฟ้มภาพ)
นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (แฟ้มภาพ)

พส.เปิด 23 รายชื่อนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เพื่อสดุดีและเผยแพร่เกียรติคุณของศ.ปกรณ์ อังศุสิงห์ประกาศเกียรติคุณให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ทุกปี พส.จะร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ และภาคีเครือข่ายจัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ในการยกย่องเชิดชูนักสังคมสงเคราะห์ ผู้มีผลงานดีเด่นปรากฏแก่สาธารณชน ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 23 คน แบ่งเป็น 3 สาขา ดังนี้

1.นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ จำนวน 6 ราย ได้แก่

 • นางบุษบา ศักรางกูร
 • นางนฤมล คุณธร
 • นางสุเพ็ญ ทองนาคะ
 • นางนุชนารถ โรจนอุดมศาสตร์
 • นางสาวเบญจพร สอนฉัตร
 • นางสาวฐิตารีย์ แก้วดอก

2.ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 5 ราย ได้แก่

 • นายสุรชัย สุขเขียวอ่อน
 • นางนภัสวรรณ ดีอ่ำ
 • นางสุภชา คำเขียน
 • นายสุนทรา ชูสุวรรณ์
 • นายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์

และ3.นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร จำนวน 12 รายได้แก่

 • นายจิรันธนิน ตั้งตรีวีระกุล
 • นางสาววิภา เฟื่องฟูดำรงชัย
 • ศาสตราจารย์คลินิก พลโทหญิงแพทย์หญิงสุรีย์พร คุณาไทย
 • นางทัศนีย์ ณ สงขลา, พลเอก สิงหา เสาวภาพ
 • นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ
 • นาวาอากาศโทพยนต์ สำริด
 • นางกัลยา  สุภัทรวณิชย์
 • นางสาวอุไร ทิพย์เทียม
 • นางนภาภรณ์ บวรวัฒนานนท์
 • นางนภัสกร ธูปแก้ว
 • นางรัชดา ชมจินดา

โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี จะเป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงพม. สะพานขาว กรุงเทพฯต่อไป

 

บทความก่อนหน้านี้วาเลนไทน์ชวนคู่รักวิ่ง ลุ้นได้ใบสมรสทองคำ
บทความถัดไป“บิ๊กตู่” สั่งทุกกระทรวง ป้องกันข่าวบิดเบือน ย้ำ 7 หมื่นหอกระจายข่าวทั่วประเทศห้ามเสีย