ผู้สูงอายุเครียดกังวัลจะติดโควิด อยากให้ช่วยเข้าถึงวัคซีนป้องกัน

นางพัชรี อาระยะกุล

ผู้สูงอายุเครียดกังวัลจะติดโควิด อยากให้ช่วยเข้าถึงวัคซีนป้องกัน

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการแถลงข่าวออนไลน์ พม.โพล “60+ ฝ่าวิกฤต COVID-19 สู่วิถีถัดไป (Next Normal)” ว่า พม.ได้ดำเนินกิจกรรมวัดอุณภูมิทางสังคม หรือ พม.โพล เพื่อให้ได้มุมมองในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการออกแบบมาตรการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ร่วมกับนิด้าโพลสำรวจผู้สูงอายุ พบผลสำรวจดังนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.00 ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเกิดความเครียด วิตกกังวล รองลงมา ร้อยละ 59.32 รายได้ลดลง มีภาระค่าใช้จ่าย หนี้สินมากขึ้น ร้อยละ 47.86 การออกไปพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมนอกบ้าน ลดน้อยลง

ปลัด พม.กล่าวอีกว่า ส่วนสิ่งที่ผู้สูงอายุวิตกกังวลในช่วงโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 31.87 เกิดความเครียดและกังวลว่าจะติดเชื้อ รองลงมาร้อยละ 17.58 รายได้ รายจ่าย ภาระหนี้สิน อันดับ 3 ร้อยละ 13.89 การทำมาหาเลี้ยงชีพ การประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในช่วงโควิด-19 มากที่สุดร้อยละ 23.56 คือ การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 รองลงมาร้อยละ 18.33 การช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา เช่น การจ่ายเงินเยียวยาและชดเชย การสร้างงาน สร้างอาชีพ และร้อยละ 15.39 อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ

ส่วนสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการให้กระทรวง พม. มีมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาหรือฟื้นฟู ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มากที่สุดร้อยละ 16.80 คือสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา รองลงมาร้อยละ 15.00 ส่งเสริมการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจ และร้อยละ 14.03 เพิ่มวงเงินกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

อย่างไรก็ตาม พม.ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ ที่ผ่านมาได้ส่งเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงไปช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้สูงอายุให้ได้รับสิทธิ์ต่างๆ อีกทั้งดำเนินร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง อย่างช่วงนี้มีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้น พม. และภาคีเครือข่ายได้เตรียมพร้อมดูแลกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หากต้องมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘อนุทิน’ ยันฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็ก 12 ปีขึ้น ขอผู้ผลิตรายอื่นที่ปรับอายุ มาขึ้นทะเบียนกับ อย.
บทความถัดไปบทนำมติชนวันที่ 14 กันยายน 2564 : เป้าปลดล็อก