ประชุมบอร์ด’สกสว.’ เร่งเครื่องวิจัยพัฒนานวัตกรรม

ปิยะวัติ บุญ-หลง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดประชุม ?บอร์ดอำนวยการ? นัดแรก พร้อมเดินหน้าเร่งเครื่องพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ (สกสว.) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกสว. อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานของ สกสว. ภายใต้พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย หลังมีการปฏิรูประบบวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา

โดยรายนามคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกอบด้วย 1.ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการ 2.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3.ผู้อำนวยการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 4.นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 5.ศาสตราจารย์อมเรศ ภูมิรัตน 6.ศาสตราจารย์สมชาย วงศ์วิเศษ 7.ศาสตราจารย์ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 8.ศาสตราจารย์อัญญา ขันธวิทย์ 9.รองศาสตราจารย์นวลน้อย ตรีรัตน์ 10.รองศาสตราจารย์นิพนธ์ พัวพงศกร และ 11.ผู้อำนวยการ สกสว.

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกสว. ได้อัพเดตสถานการณ์ความก้าวหน้าการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ในการประชุมครั้งนี้ว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมัติให้มีหน่วยบริหารและจัดการทุน หรือ ?พีเอ็มยู? (PMU : Program Management Unit) จำนวน 7 หน่วยงาน คือ ประกอบไปด้วย 1) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 3) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) 4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 5) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 6) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ 7) หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งทั้ง บพค. บพข. และ บพท. เป็น 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนหน่วยใหม่ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีมติให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดรับคำขอข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุน (พีเอ็มยู)

ส่วนทางด้านการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. โดยผ่านกองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมชี้แจงงบประมาณ ซึ่งแบ่งออกเป็นโครงการวิจัย ?แฟลกชิพ? หรือ โครงการขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และโครงการปกติ โดยจะเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นี้

ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ. สภานโยบายการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562 ได้ระบุว่าในการทำงานของ สกสว. จะต้องมีคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. มาทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของ สกสว. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ จากการเปิดโผรายชื่อของ ?บอร์ดอำนวยการ? ตามประกาศการแต่งตั้งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริหารและบุคลากรของ สกสว. เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นว่า องค์กรได้รับเกียรติจากกุนซือผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ มาเป็นพลังสำคัญที่ทำให้การดำเนินการของ สกสว. ภายใต้บทบาทสำคัญครั้งใหม่ ดำเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด? ผอ.สกสว.กล่าวทิ้งท้าย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คุมเพลิงได้แล้ว หลังไฟไหม้ตลาดใหม่แม่กิมเฮงกลางเมืองโคราช เสียหายกว่า 50 ล้านบาท
บทความถัดไปเฮกันลั่น ‘เจ้าแม่ส้วม’ พาถูกหวย แฟนๆรับทรัพย์ปลื้มปริ่ม ถามลั่นเจ้าแม่ลงอีกเมื่อไหร่