แกร็บ ประเทศไทยออกแถลงการณ์แจง หลังคนขับแกร็บรวมตัวประท้วงหน้าตึก ร้องเรียนปัญหา

REUTERS/ Lim Huey Teng/File Photo

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เวลาประมาณ 10.10 น. มีรายงานว่า บรรดาผู้ขับขี่แกร็บได้เดินทางไปรวมตัวกันที่อาคารธนภูมิ ที่ตั้งของบริษัท แกร็บ ประเทศไทย เพื่อยื่นเรื่องต้องเรียนหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ ขับขี่แกร็บ อย่างเช่น การไม่มีประกันอุบัติเหตุให้กับพาร์ทเนอร์ การบังคับซื้อเสื้อ และซื้อกล่องเก็บอุณหภูมิ

โดยมีรายงานว่า เวลา 11.00 น. พาร์ทเนอร์แกร็บเหล่านี้ ยังคงรวมตัวกันอยู่ที่เดิม เพื่อเรียกร้องให้ผู้บริหารแกร็บ ประเทศไทย ลงมารับเรื่องร้องเรียน และรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น

ขณะที่ แกร็บประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ระบุว่า

จากกรณีที่มีพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บไบค์ (ให้บริการด้วยรถจักรยานยนต์) ในเขตกรุงเทพฯ ได้รวมตัวกันขอ
เข้าพบผู้บริหารของแกร็บเพื่อยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับงานนั้น แกร็บ ประเทศไทย ได้รับทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะจากพาร์ทเนอร์คนขับในประเด็นต่าง ๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้ทำการติดต่อตัวแทนพาร์ทเนอร์คนขับ ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มคนขับในเขตกรุงเทพฯ โดยได้เชิญเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารเพื่อรับฟังถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา แต่ได้รับการปฏิเสธ โดยกลุ่มตัวแทนพาร์ทเนอร์คนขับยืนยันที่จะรวมตัวกันที่บริเวณหน้าอาคาร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ แกร็บ ประเทศไทย ใคร่ขอเรียนชี้แจงถึงข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

Advertisement

1) ปัญหาการรับงานที่เกิดขึ้นจากการแบ่งเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี: สืบเนื่องมาจาก
การประกาศแบ่งเขตพื้นที่การรับงานของพาร์ทเนอร์คนขับในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี เมื่อ
เร็วๆ นี้ได้ทำให้เกิดข้อจำกัดในเชิงเทคนิคบางประการ และส่งผลต่อการรับงานของพาร์ทเนอร์คนขับ
รวมถึงประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าในพื้นที่ซึ่งเป็นรอยต่อ ดังนั้น แกร็บจึงได้ประกาศยกเลิก
การแบ่งเขตพื้นที่ดังกล่าว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนกว่าระบบจะมีความพร้อมในการให้บริการแบบแบ่งเขตพื้นที่และจะทำการสื่อสารให้พาร์ทเนอร์คนขับทราบรายละเอียดหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคต

2) การเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในการเรียกใช้บริการจัดส่งพัสดุผ่าน แกร็บ เอ็กซ์เพรส
(GrabExpress): ที่ผ่านมา แกร็บ ได้ประกาศให้พาร์ทเนอร์คนขับที่รับงานจัดส่งพัสดุผ่านบริการ แกร็บ
เอ็กซ์เพรส (GrabExpress) จะต้องมีกระเป๋าแกร็บเพื่อบรรจุและจัดเก็บสินค้าหรือพัสดุที่ผู้ใช้บริการ
ต้องการจัดส่ง ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในระหว่างการขับรถ พร้อมสร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าหรือพัสดุที่ต้องการจัดส่งนั้นจะถูกจัดเก็บเป็นอย่างดีในระหว่างการขนส่ง
และถึงมือผู้รับปลายทางในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักและเข้าใจถึงข้อจำกัดของพาร์ทเนอร์คนขับบางรายที่ไม่สะดวกในการซื้อ
และใช้กระเป๋าแกร็บ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาปรับปรุงบริการในส่วนนี้ เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการ
ให้บริการที่แตกต่างกันของพาร์ทเนอร์คนขับ รวมทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
24 สิงหาคมเป็นต้นไป การจัดส่งสินค้าหรือพัสดุผ่านบริการ แกร็บ เอ็กซ์เพรส (GrabExpress)
ด้วยรถจักรยานยนต์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบต้องการกระเป๋า และ 2) แบบไม่
ต้องการกระเป๋า โดยผู้ใช้บริการจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้บริการแบบใด สำหรับพาร์ทเนอร์คนขับที่เคยถูกยกเลิกไม่ให้รับงานหากไม่มีกระเป๋า บริษัทฯ ได้เปิดสิทธิให้สามารถรับงานจัดส่งพัสดุผ่านบริการ แกร็บ เอ็กซ์เพรส (GrabExpress) ได้แล้วนับตั ้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา

3) การให้ความคุ้มครองในระหว่างการรับงาน: ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์คนขับ
ถือเป็นสิ่งที่แกร็บให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ที่ผ่านมาอาจมีพาร์ทเนอร์คนขับบางรายที่ไม่ทราบว่า
แกร็บได้จัดทำประกันอุบัติเหตุเพื่อให้ความคุ้มครองกับพาร์ทเนอร์คนขับของเราในทุกเที่ยว
ของการให้บริการ โดยให้ความคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการ
รับงาน และให้ความคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต ซึ่งถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่
ดีกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในตลาด ทั้งนี้บริษัทฯ จึงได้มีการประกาศให้พาร์ทเนอร์คนขับรับทราบอีกครั้ง
ผ่านทางแอปพลิเคชันของพาร์ทเนอร์คนขับ แกร็บ ประเทศไทย ขอน้อมรับทุกความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ รวมทั ้งรับฟังข้อเสนอแนะจากพาร์ทเนอร์คนขับของเรา เพื่อนำมาใช้พิจารณาและปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม แกร็บ ยังคงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพาร์ทเนอร์คนขับ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันของเรา สามารถสร้างรายได้เสริมจากการรับงานต่าง ๆ ด้วยรูปแบบการท างานที่เป็นอิสระ มีความยืดหยุ่น และสามารถเลือกช่วงเวลารับงานได้ตามความสะดวกโดยไม่มีข้อผูกมัด โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่หลายธุรกิจต้องประสบปัญหาและคนไทยจำนวนไม่น้อยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน แกร็บ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบัน ทั้งในด้านบริการการเดินทาง บริการจัดส่งอาหาร-พัสดุ บริการสั่งซื ้อสินค้าจากซุปเปอร์มาร์เก็ต บริการทางการเงิน
และบริการอื่น ๆ ในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ
แกร็บ ประเทศไทย

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image