สามารถเทลคอม รุก “Go4Green” Solutions มุ่งตอบโจทย์ลูกค้า พร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม

สามารถเทลคอม รุก “Go4Green” Solutions มุ่งตอบโจทย์ลูกค้า พร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม มุ่งตอบโจทย์ลูกค้าด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน “Go4Green” Solutions นำร่อง 2 โซลูชันเด่น “ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน และ ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล” ตั้งเป้าหวังผล 3 ด้าน ทั้งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ ปัจจุบันแนวคิดการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน (Sustainable Organization) ที่จะต้องสร้างความสมดุลย์ของทั้ง 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Sociality) และ สิ่งแวดล้อม (Environmental) ซึ่งแนวคิดดังกล่าว องค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างให้ความสำคัญ

กลุ่มบริษัทสามารถ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลของคนไทย เราตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และถือเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มสามารถเทลคอม จึงได้สรรหาเทคโนโลยี และนวัตกรรม “Go4Green”Solutions ที่สามารถตอบโจทย์ครบทั้ง 3 ด้าน คือ 1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการ การให้บริการ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน และสังคม 2. เป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ช่วยบริหารจัดการพลังงาน หรือช่วยลดมลพิษ หรือมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 3. สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน โดยมีโซลูชันนำร่องที่สำคัญ 2 ระบบ ได้แก่

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โดยระบบดังกล่าวประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Power Storage) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบบันทึกภาพ ระบบควบคุมบริหารจัดการพลังงาน แสดงผล ประมวลผล และวิเคราะห์ และยังมีส่วนประกอบสำคัญและมีความแตกต่างจากระบบผลิตไฟฟ้าอื่นๆ คือ มีระบบที่สามารถบันทึกภาพ เป็นเสมือนกล้องวงจรปิด ที่นอกจากชุมชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงแล้ว ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนในชุมชนด้วย นับว่าสร้างความคุ้มค่าสูงสุดให้กับชุมชน โดยระบบดังกล่าวได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 4 พื้นที่ ในจ.พังงา และจ.จันทบุรี และ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 46 แห่ง

Advertisement

ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล เป็นการพัฒนาระบบขึ้นเพื่อใช้ในโครงการบูรณาการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นระบบที่สามารถรวบรวม ประมวลผล และเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษทางน้ำ และอากาศจากโรงงาน หรือรถปฎิบัติการเคลื่อนที่ หรือสถานีตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านมลพิษ ทำให้สามารถบริหารจัดการมลพิษในเขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งหาแนวทางป้องกัน หรือแก้ไขผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรม และการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การระบายมลพิษโรงงาน การแพร่กระจายมลพิษของโรงงาน ให้มีความทันสมัยและถูกต้อง สะดวกกับการใช้งาน ช่วยลดผลกระทบที่เกิดต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากโครงการดังที่กล่าวมา กลุ่มสามารถเทลคอม ยังคงนำเสนอโซลูชันด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ที่สอดคล้องกับการยกระดับการบริการจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง อาทิ โซลูชันด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, โซลูชันด้านศูนย์กระจายข่าวด่วนในชุมชน, โซลูชันด้านการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า อย่างโครงการพัฒนาการอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR) เป็นต้น รวมถึงโซลูชันใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภายในปีนี้เราจะมีผลงานด้าน “Go4Green”Solutions ให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเป้าหมายของกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ที่เราจะมุ่งไปทั้งในปัจจุบัน และอนาคต” นายวัฒน์ชัย กล่าวปิดท้าย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image