ปปง. ขายทอดตลาดใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นบริษัทดัง 2 รายการ

ปปง. ขายทอดตลาดใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นบริษัท ดัง 2 รายการ

ปปง./ เมื่อวันที่24 เมษายน  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง. )มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 8/2563 ในวันที่   27 – 30 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่   เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งในการขายทอดตลาด

ทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในหุ้นสามัญของบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2563ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น Bซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 112015-1 ราคาเริ่มต้น 30,600บาท

2.ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในหุ้นสามัญของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2563ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 112015-1 ราคาเริ่มต้น 120,000บาท

 หมายเหตุ : ในวันขายทอดตลาดทรัพย์สินหากราคาวันปิดก่อนหน้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินใหม่ตามราคาวันปิดก่อนหน้าประกอบคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้สำหรับทรัพย์สินลำดับที่ 1 ที่จะหมดระยะเวลาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 29 เมษายน 2563 ในการขายทอดตลาด    ครั้งแรกหากไม่สามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจพิจารณากำหนดราคาเริ่มต้นใหม่ เพื่อให้สามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้

Advertisement

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 8/2563 ต้องเป็นผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ใดบริษัทหนึ่งก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าสู้ราคา และสำนักงาน ปปง.ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาได้ตรวจดูสภาพทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นที่พอใจมาก่อนแล้ว โดยจะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือสายด่วน ปปง. 1710 หรือ QR Code

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image