อคส.ยื่นดีเอสไอ สอบอดีตผู้บริหาร คดีทุจริตถุงมือยางกว่า 1 แสนล้านบาท

อคส.ยื่นดีเอสไอ สอบอดีตผู้บริหาร คดีทุจริตถุงมือยางกว่า 1 แสนล้านบาท

ผอ.อคส.คนใหม่เข้าร้องต่อดีเอสไอ สอบ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ ส่อทุจริตโครงการจัดซื้อถุงมือยางมูลค่ากว่าแสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 18ก.ย. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เข้าร้องทุกข์ กับ พ.ต.ท. กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ เพื่อขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดี กรณีที่ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยานวัฒน์ อดีตรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ที่มีการทำสัญญาซื้อถุงมือยาง มูลค่ากว่า 112,500 ล้านบาท โดยไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ อคส. และอนุมัติจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าไปถึง 2,000 ล้านบาท โดยมิชอบตามกระบวนการของกฎหมายและระเบียบ

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากเกิดความไม่ชอบมาพากลกับกรณีจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งตนเองก็ได้มารับช่วงดำรงตำแหน่งต่อเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563ที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้ดำเนินการวิเคราะห์งบประมาณจนเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมาพบว่ามีเงินในคลังหายไปกว่า 2,000 ล้านบาท

จึงเร่งตรวจสอบจนพบว่าในสมัยที่ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ได้มีการทำสัญญาซื้อถุงมือยาง กับบริษัทการ์เดียน โกลฟ์ จำกัด จำนวน 500 ล้านกล่อง มูลค่า 112,500 ล้านบาท โดยพบพิรุธ 3 กรณี คือ 1.)การจัดซื้อจัดจ้างไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ อคส. 2.) ไม่มีการจัดประกวดราคาให้บริษัทเอกชนรายอื่นเข้าร่วมประมูล 3.)ผู้อำนวยการหรือรักษาการผู้อำนวยการ องค์การคลังสินค้า มีอำนาจอนุมัติเงินจัดซื้อจัดจ้างได้เพียง 25 ล้านบาทเท่านั้น

จากการตรวจสอบ ยังพบว่ามีการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา และมีการจ่ายเงินงวดแรก จำนวนกว่า 2,000 ล้านบาท ไปเมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดได้มีคำสั่งให้ระงับโครงการไปแล้ว หลังพบความไม่ชอบมาพากลดังกล่าว พร้อมกับแจ้ง ปปง.ให้อายัดบัญชี บริษัทผู้ค้าด้วยจึงมายื่นเรื่องให้ดีเอสไอ พิจารณารับเป็นคดีพิเศษ

เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณจำนวนมากอย่างไม่ถูกต้อง โดยในสัปดาห์หน้าจะไปยื่นเรื่องต่อ ปปช. เพื่อพิจารณาความผิดของอดีตรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการการองค์การคลังสินค้า มาตรา 157 เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ปฎิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ

ด้านพ.ต.ท. กรวัชร์ กล่าวว่า จะรวบรวมข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นไปพิจารณาว่าจะเข้าหลักเกณฑ์ที่จะเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณารับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ต่อไป ซึ่งจะพยายามเร่งตรวจสอบให้มีความแน่ชัดโดยเร็ว

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 31/2563 ให้ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยานวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริการกลาง อคส. ซึ่งเคยรับตำแหน่งรักษาการ ผอ.อคส. มาปฏิบัติหน้าที่ในกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี (‘บิ๊กตู่’ เซ็นคำสั่งเด้ง ‘บิ๊กอคส.’ เข้ากรุสำนักนายกฯชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ)

  จากการตรวจสอบปรากฎเอกสารสัญญาเลขที่ อคส.ถม.357/2563 ทำขึ้นที่องค์การคลังสินค้า เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ระหว่าง องค์การคลังสินค้า โดย พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท การเดียนโกลฟส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล เลขที่ 0735563004477 มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 131/45 หมู่ที่ 11 ตำบล นราภิรมย์ อำเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม

โดย นายรณรัสย์ หัดศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นฐ. 09752 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2563 แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ขายตกลงขายและผู้ซื้อตกลงซื้อถุงมือยางไนไตรบรรจุกล่อง (กล่องละ 100 ชิ้น) จำนวน 500 ล้านกล่อง ราคากล่องละ 225 บาท เป็นราคาทั้งสิ้น 112,500 ล้านบาท โดยเป็นราคาที่รวมค่าขนส่งถึงท่าเรือต้นทาง (Free On Board) แล้ว จำนวนการสั่งซื้อจะแบ่งออกเป็นหลายครั้งตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปี

ซึ่งผู้ขายจะต้องส่งมอบถุงมือยางไนไตร ที่ซื้อขายตามวรรคแรก ณ คลังสินค้า บริษัทการ์เดียนโกลฟส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 131/45 หมู่ที่ 11 ตำบล/แขวง นราภิรมย์ อำเภอ/เขต บางเลนจังหวัด นครปฐม โดยถุงมือยางไนไตร ต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่แนบในท้ายสัญญาฉบับนี้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญา หมายเลข 1 ซึ่งถือเบ็นส่วนหนึ่งของสัญญนี้ด้วยผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย

ข้อ 2 การส่งมอบ รับมอบ

ผู้ขายตกลงส่งมอบและผู้ซื้อตกลงรับมอบถุงมือยางไนไตร โดยผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ของไม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีคุณภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ผ่านการรับรองตามมาตฐานที่สามารถส่ออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรปและประเทศอเมริกาได้ (CE และ FDA (510K) ตามข้อ 1.

ทั้งนี้ผู้ชายจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ค่าชั่งน้ำหนัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการส่งมอบและขนย้ายแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยจะต้องส่งมอบให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565

กรณีผู้ขายไม่สามารถส่มอบถุงมือยางได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ซื้อสามารถเรียกก็บชำระค่าปรับตามบริมาณคงเหลือที่ไม่สมารถส่งมอบ และชนย้ายได้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆได้

ข้อ 3 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 3.1 รายการคุณลักษณะเฉพาะ 3.2 ใบเสนอราคา จำนวน 35 หน้า 3.3 หลักประกันสัญญา จำนวน 1 หน้า จำนวน 1 ฉบับ

สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องร่วมกันตกลงเพื่อหาข้อความใดในอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแยังกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ช้อความในยุติในข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ค่าเสียหาย หรือค่าช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากดวามขัดแย้งในสัญญานี้ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ขาย ผู้ซื้อต้องช่วยรับผิดชอบในค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วย

ข้อ 4 การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสินค้าที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น ถ้าผลของการตรวจรับปรากฎว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ชายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ 5 การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ชาย ดังนี้ 5.1 เงินส่วงหน้า จำนวน 2,000 ล้านบาท จะจ่ายให้กับผู้ขายภายใน 3 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

5.2 เงินที่เหลือ จำนวน 110,500 ล้านบาท จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รัมอบสิ่งของ ตามข้อ 4 ป็นงวดๆตามมูลค่าสินค้าที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีนครปฐม ชื่อบัญชีบริษัท การเดียนโกลฟส์ จำกัด ทั้งนี้ผู้ชายตกลงเป็นผู้ร้บภาระเงินค่าธรรมนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้น

ข้อ 6 กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ในถุงมือยางในไตร ที่ตกลงซื้อขายตามสัญญาข้อ 1. จะโอนไปยังผู้ซื้อ เฉพาะปริมาณถุงมือยางไนไตร ที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินเรียบร้อแล้ว หากผู้ซื้อไม่มารับมอบและขนย้ายถุงมือยางไนไตร ภายในกำหนดแต่ละงวต ตามสัญญาข้อ 2 วรรค 2 หากเกิดความเสียหายใด ทั้งปริมาณ และคุณภาพ หรือ หรือเสื่อมสภาพไป เพราะระยะเวลาที่ผู้ซื้อไม่มารับมอบ ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบ

ข้อ 7 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ผู้ขายจำต้องนำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน 200 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 1% ของมูลค่าเงินที่องค์การคลังสินค้าจ่ายล่วงหน้าตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ซื้อภยใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทำสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญข้อใดอหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ เป็นจำนวนงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อและผู้ชายจะตกลงกัน ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ 7

ข้อ 8 การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบถุงมือยางไนไตร หรือส่งมอบไม่ครบจำนวนตามระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญาข้อ 2 หรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนถุงมือยางไนไตร ที่ยังไม่ได้ชำระราคาและไม่ได้รับมอบขนย้าย และริบหลักประกันตามสัญญาข้อ 7 ตามสัดส่วนถุงมือยางไนไตร ที่ยังไม่ได้ส่งมอบหรือริบหลักประกันทั้งหมดก็ได้แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร หรือริบเพื่อนำมชำระคำปรับและคำเสียหายหรือหนี้ไดๆ ที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หมอวรงค์ ห่วงมือที่3 ป่วนม็อบ 19 ก.ย.กันยา ยันกลุ่มจะไม่จัดม็อบชนม็อบ
บทความถัดไป‘รังสิมา สมุทรสงคราม’ ขอดับห้าว ‘เต้ พระราม 7’ ลั่น สู้ถึงที่สุด มาขอโทษ ก็ไม่ถอนฟ้อง