‘บิ๊กปั๊ด’ เซต ‘ทีมพีอาร์ ตร.’ ใหม่ ‘พล.ต.ต.ยิ่งยศ’ นั่งโฆษก

‘บิ๊กปั๊ด’ เซต ‘ทีมพีอาร์ ตร.’ ใหม่ ‘พล.ต.ต.ยิ่งยศ’ นั่งโฆษก

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 513 /2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน สื่อ-สร้าง-สาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะทำงาน สื่อ-สร้าง-สาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบคณะทำงาน ประกอบด้วย พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) เป็น หัวหน้าคณะทำงาน พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.) เป็น รองหัวหน้าคณะทำงาน พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (รอง ผบช.ภ.2) เป็น รองหัวหน้าคณะทำงาน พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบก.สส.สตม.) เป็น คณะทำงาน พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์พยาบาล (สบ 5) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นคณะทำงาน พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (รอง ผบก.ปอท.) เป็น คณะทำงาน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 (รอง ผบก.ตม.3) เป็น คณะทำงาน พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ อินทสิทธิ์ สารวัตรกลุ่มงานการข่าว กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด เป็น คณะทำงาน พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ เป็น คณะทำงาน พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รองผู้บังคับการกองสารนิเทศ เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ พ.ต.ท.หญิง จุฬนี สว่างลาภวงศ์ รองผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ตำรวจกองสารนิเทศ เป็น คณะทำงาพผู้ช่วยเลขานุการ พ.ต.ท.วิฑูรย์ วงศ์สกุลหล่อ ประจำ (สบ 2) สำนักงานกำลังพล เป็น คณะทำงานผู้ช่วยเลขานุการ

ด้านคณะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท. เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แถลงข่าวและชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 2.รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และผลการปฏิบัติงานของหน่วยต่งๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.ติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ทุกประเภททั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีกองสารนิเทศ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารและเฝ้าฟัง ฝ่ายต่างประเทศ และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของศูนย์ปฏิบัติกรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ แล้วรายงานให้โฆษก สำนักงานตำวจแห่งชาติทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และการปฏิบัติการข่าวสารตามอำนาจหน้าที่

4.ให้หัวหน้าคณะทำงานสามารถเชิญผู้แทนหน่วยหรือข้าราชการตำรวจจากหน่วยต่างๆ มาให้ถ้อยคำ ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 5.ให้หัวหน้าคณะทำงาน สามารถขอสนับสนุนกำลังพล งบประมาณ ยานพาหนะ และวัสดุอุปกณ์ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิตามอำนาจหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ โดยให้เสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาสั่งการตามเหตุผลและความจำเป็น

6.ให้หัวหน้าคณะทำงาน สามารถพิจารณาข้าราชการตำรวจ หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นคณะทำงาน โดยให้เสนอรายชื่ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาเป็นเฉพาะรายไป 7.ให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามนัยคำสั่งนี้ ป็นภารกิจหน้าที่ที่มีความสำคัญ ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกหน่วย ต้องให้ความร่วมมือตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ 8.ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย และ 9.ให้ยกเลิกคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ททท.’ ปิ๊งจัดคอนเสิร์ตให้ต่างชาติฟัง ช่วยคลายเหงาบนห้องพักช่วงกักตัว
บทความถัดไปเคยเป็นไหม? ที่ต้องงุนงงกับการเตรียมเอกสาร เมื่อต้องติดต่อราชการกับ ส.ป.ก.