อสส.ร่อนสารขอความร่วมมือเป็นแบบอย่างที่ดีป้องกันโควิด ปฏิบัติตามมาตรการศบค.เข้ม

อสส.ร่อนสารถึงบุคลากรอัยการทั่วประเทศให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการศบค.ป้องกันโควิด เคร่งครัด จัดจุดคัดกรองเข้าออกทางเดียวจัดทำงานเหลื่อมเวลาหรือ WFH ในจังหวัดเสี่ยง

เมื่อวันที่ 4 มกราคม นายอิทธิพร แก้วทิพย์ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดและนายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกันเปิดเผยว่าวันนี้ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ได้มีสารถึงบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดโดยขอให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดให้ความร่วมมือตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามคำแนะนำและตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้สืบเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดในประเทศไทยเป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงว่าในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากประกอบกับรัฐบาลได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กำหนดให้ 28 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดลุกลามของเชื้อในวงกว้างต่อไปในการกำหนดมาตรการต่างๆภายในสำนักงานอัยการสูงสุดได้มอบหมายให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือ ศบสค.อส. ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับบุคลากรของสำนักงานอัยการสูดและประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะได้ประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

และขอความร่วมมือร่วมใจความสามัคคีเป็นพลังร่วมกันผลักดันภารกิจสำคัญของสำนักงานอัยการสูงสุดควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) โดยให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในฐานะที่เป็นข้าราชการในการร่วมมือกับมาตรการของทางรัฐบาลเพื่อให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

นายอิทธิพร กล่าวเพิ่มเติมว่าการติดตามการดำเนินการตามมาตรการของ ศบสค.อส. เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถติดตามได้จากข่าวสารของ ศบสค.อส. หรือสอบถามข้อมูลได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 098 829 0596 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ต่อมานายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ รองอัยการสูงสุดในฐานะประธาน ศบสค.อส. ได้มีหนังสือถึงบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดทั่วประเทศให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นให้ทุกสำนักงานกำหนดให้มีจุดคัดกรองทางเข้าออกอาคารทางเดียวพร้อมกับลงทะเบียนผ่าน www. ไทยชนะ. com เข้า-ออกอาคารและขอความร่วมมือบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดให้งดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็นภายใต้สโลแกน
“ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเราไม่ประมาทการ์ดเราต้องไม่ตก” เป็นต้น

นอกจากนี้ ศบสค.อส. ได้ออกมาตรการให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 28 จังหวัดซึ่งรัฐบาลได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้สลับกันทำงานเหลื่อมเวลาหรือ Work From Home และให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานที่ ศบสค.อส. กำหนดเป็นประจำทุกวันทั้งนี้นายประสิทธิ์ศิริภากรณ์ได้นัดประชุมคณะกรรมการของ ศบสค.อส. ในวันที่ 5 มกราคม 2564 นี้เพื่อกำหนดรายละเอียดมาตรการต่าง ๆ และดำเนินการตามมาตรการทันที

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon