ประกาศปปง.ให้ผู้เสียหายคดี ทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์รถไฟ ยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์ ภายใน90วัน

ประกาศปปง.ให้ผู้เสียหายคดี ทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์รถไฟ ยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์ ภายใน90วัน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปปง.เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐานด้วยคณะกรรมการธุรกรรม

ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวรายนายบุญส่ง หงษ์ทองกับพวก  ร่วมกันทุจริตทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด (เพิ่มเติม) มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน)

นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติอาศัยอำนาจตามความในข้อ๔แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สิน จากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้นและไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สิน หรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจ านวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง.

ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้การดำเนินการยื่นคำร้อง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

สุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์

ผู้อำนวยการกองคดี 1

หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปปง.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เปิดแนว ‘เวนคืนที่’ ปี 64 ทั่วประเทศ ทุ่ม 6.5 หมื่นล้าน จ่ายชดเชย สร้างถนน-รถไฟฟ้า
บทความถัดไปอาร์ต พศุตม์ ของขึ้น โพสต์ เตือนครั้งที่ 1 คนแอบอ้างชื่อยืมเงิน ลั่น คนอย่างกูไม่เคยยืมเงินคน