โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจ มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นกรณีพิเศษ 70 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจ มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นกรณีพิเศษ 70 ราย

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศร้อยตํารวจตรีเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศดาบตํารวจที่มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน 70 ราย ดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon