ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ “หัสวุฒิ”พ้นตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดแล้ว

เมื่อวันที่ 21 มกราคม เว็บไซท์ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศ เล่ม 133 ตอนพิเศษ 17 ง ราชกิจจานุเบกษา 21 มกราคม 2559 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตําแหน่ง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ตุลาการศาลปกครอง พ้นจากตําแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากถูกลงโทษให้ออกจากราชการ ตามมาตรา 21วรรคหนึ่ง (8) และวรรคสอง และมาตรา 22วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ประกอบข้อ 24 วรรคหนึ่ง (2) ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองว่าด้วยวิธีการสอบสวนและสิทธิของตุลาการศาลปกครองซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีเหตุให้ต้องพ้นจากตําแหน่ง พ.ศ. 2544 ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2558

ประกาศ ณ วันที่ 6มกราคม พ.ศ.2559
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image