กสม.ห่วง ‘ชกมวยเด็ก’ ละเมิดสิทธิ-ส่งผลสมอง

นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข กล่าวถึงการจัดชกมวยเด็กว่า ตนมีความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่ยังมีเด็กจำนวนมากเป็นนักกีฬามวยและต้องเดินสายขึ้นชกตามเวทีต่างๆ

โดยที่งานวิจัยของ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยเรื่องการบาดเจ็บของสมองในกลุ่มนักมวย ยืนยันว่า ปัจจุบันมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประมาณ 2-3 แสนคนทั่วประเทศเข้าสู่วงการมวยไทยตั้งแต่เล็ก บางคนขึ้นเวทีชกมวยตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ซึ่งการชกมวยตั้งแต่วัยเด็กเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการบาดเจ็บทางสมอง อันส่งผลต่อเนื้อสมองและระบบประสาท ซึ่งถือเป็นการบาดเจ็บภายในที่เด็กมักจะไม่รู้ตัว แต่ส่งผลระยะยาว เช่น เกิดการบกพร่องทางปัญญา หรือนำมาสู่โรคทางสมองต่างๆ ในภายหน้า

นางฉัตรสุดา ระบุว่า ปัญหานี้ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและไม่นิ่งนอนใจ เนื่องจากกีฬามวยเด็กอาจซ่อนเร้นด้วยการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก ถือเป็นการใช้แรงงานและทารุณกรรมเด็ก อันขัดต่อหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

นอกจากนี้ การชกมวยเด็กที่เป็นลักษณะมวยอาชีพและได้รับค่าตอบแทน ยังขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26 (6) ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทำงาน หรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก และ (7) ที่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการบังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬา หรือให้กระทำการใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก

อย่างไรก็ดี เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความคุ้มครองในชีวิตและร่างกาย และมีพัฒนาการการเติบโตที่ดีต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon