สนช.ไฟเขียวกม.มรดกภูมิปัญญาฯ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ…. ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว โดยกำหนดมาตรการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติที่แสดงถึงอัตลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติให้มีการสืบทอดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งมีมาตรการสอดส่องดูแลเพื่อป้องกันการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ให้เกิดความเสียหาย หลังจากนี้ สนช.จะนำร่าง พ.ร.บ.เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธยต่อไป

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หมายความว่า ความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ดำเนินการร่วมกับชุมชนและทุกภาคส่วนในการส่งเสริม รักษา รวมถึงขึ้นบัญชี ขณะเดียวกันร่าง พ.ร.บ.นี้ยังส่งผลสู่ระดับนานาชาติภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ซึ่ง สนช.ได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว โดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ดำเนินการลงนาม” นายวีระกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image