วันอำลา! ‘อธิบดีสถ.’มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อท้องถิ่นไทย ฝากสานต่อ2โครงการ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เป็นประธานจัดงาน “เพราะท่านดี มีบุญคุณ ต่อท้องถิ่น” และทำพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดี สถ. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดี สถ. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดี สถ. พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สถ. เข้าร่วม

อธิบดีสถ. กล่าวว่า ขอยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้ง 10 ราย ว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ได้ร่วมกันสร้างความสำเร็จเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก เช่น ในส่วน “โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)” ก็ได้ขับเคลื่อนผ่านการอบรม ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ศึกษาดูงาน 6 ศูนย์ ประกอบด้วย เทศบาลตำบลหนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว, เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล, องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร, องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จนถึงวันนี้มีพื้นที่ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งประเทศ เป็น ระบบเปิด 812 บ่อ และระบบปิด 13,229 บ่อ

ในส่วนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ก็ได้ร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)จัดรูปแบบสถานที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยผ่านการเล่นมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนธรรมชาติ ตามวัสดุที่มีในธรรมชาติ ได้แก่ ทราย น้ำ ต้นไม้ รวมทั้งวัสดุที่เหลือใช้ในพื้นที่ โดยแบ่งการเล่นออกเป็นรูปแบบฐานต่าง ๆ เช่น ฐานสระน้ำ ฐานห้อยโหนปีนป่าย ฐานไต่เชือก เป็นต้น โดยในปัจจุบันได้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแล้ว 3,007 แห่ง ใน 2,462 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 76 จังหวัด

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้น กรมฯ ยังได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ (นายนพพร อัจฉริยวนิช) และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวิห์ติ (Vihti) โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของฟินแลนด์ และครูชาวฟินแลนด์มาบรรยาย และจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่องวิธีการสอนหนังสือตามแนวทางฟินแลนด์ที่จะกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น และไม่สร้างความเครียดให้นักเรียน รวมทั้งการสาธิตวิธีการสอนหนังสือ เพื่อให้ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้ดำเนินโครงการความร่วมมือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา

ซึ่งมีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ครูปฏิบัติการสอนระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล) ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนหนังสือตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ได้มีการจัดประชุมสัมมนาไปแล้ว 4 ครั้ง มีครูเข้าร่วมประชุม 833 คน จาก 440 โรงเรียน 243 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46 จังหวัด

“แม้สิ่งที่เราทำจะเรียกได้ว่าความสำเร็จในวันนี้ แต่ยังไม่ทั่วถึง ยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศอย่างที่เราคาดหวัง เห็นได้จากจำนวนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ยังมีไม่ครบทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. หรือธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ยังมีไม่ครบทุก อปท. ผมจึงขอความกรุณาจากท่านผู้มีพระคุณกับ สถ. ทุกท่าน ให้ร่วมกับท่านอธิบดี สถ. ท่านใหม่ และพี่น้องข้าราชการและบุคลากร สถ. ร่วมผลักดันโครงการที่ดีเช่นนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง และสำเร็จอย่างที่เราต้องการได้อย่างแท้จริงต่อไป”อธิบดีสถ. กล่าว

ต่อมานายสุทธิพงษ์ เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ บุคคล และหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย พระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนาคุณ,นายชาตรี ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี, อาจารย์ โกวิทย์ ดอกไม้, นายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา, อ.บังอร บัวเมือง รองประธานกรรมการ และเหรัญญิก มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งร่วมกับรับมอบโดย อ.บังอร และคุณนิตยา เอื้อรักสกุล กรรมการมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และ ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน (กุมารแพทย์) ที่ปรึกษามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

ทั้งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ ทีมงานที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ, Mr.Erkki Eerola ปลัดเทศบาลเมืองวิห์ติ (Vihti), และ ครูฟินแลนด์ที่เดินทางมาเพื่อเป็นวิทยากรในประเทศไทย คือ Mrs.Pirjo Levaniemi, Mrs.Saara Marvala และ Mrs.Laura Sinnemaki ซึ่งได้รับมอบรางวัลแทน โดย นายภูวิช วิสารทสกุล นักการทูตชำนาญการ และนายฐิติวุฒิ เตชะพันธุ์ นักการทูตปฏิบัติการ จากกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ออกอาวุธครบเครื่อง! ‘ก้องชัย’ ไล่ตะบันอัด ‘พฤหัสเล็ก’ มวยไทยศึกวันทรงชัย
บทความถัดไปด่วน! คนร้ายดักยิงถล่ม รอง สวป.บาเจาะ ดับคาจยย. ขณะไปดื่มน้ำชาอำลาชาวบ้านวันเกษียณ