ปชช.นับพันรอรับเสด็จ ‘สันตะปาปาฟรานซิส’ ล้นวัดนักบุญเปโตร (คลิป)

ปชช.นับพันรอรับเสด็จ ‘สันตะปาปาฟรานซิส’ ล้นวัดนักบุญเปโตร

เมื่อเวลา 09.46 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขบวนเสด็จของพระสันตะปาปาเสด็จถึงหน้าวัดนักบุญเปโตร และทรงเปลี่ยนรถเป็น Papa Mobile เพื่อเสด็จทักทายคริสต์ศาสนิกชนนับพันคนที่มารอรับเสด็จ โดยสมเด็จพระสันตะปาปาทรงโบกพระหัตแย้มพระสรวลทักทายคริสต์ศาสนิกชนที่มาเฝ้ารับเสด็จตลอดสองข้างทาง โดยคริสต์ศาสนิกชนต่างโบกสะบัดธงวาติกัน และธงชาติไทยตลอดสองข้างทาง พร้อมเปล่งเสียง “Viva IL Papa” ดังกึกก้อง ต่อมาเวลา 09.56 น. สมเด็จพระสันตะปาปา เสด็จไปที่โบสถ์วัดนักบุญเปรโต เพื่อประทานโอวาทให้แก่บรรดาบาทหลวง นักบวช นักพรต ผู้รับเจิม สามเณร และครูคำสอน ระหว่างนั้นทรงทักทายประชาชน โดยสมเด็จพระสันตะปาปาทรงโบกพระหัตแย้มพระสรวล และทรงเอื้อมพระหัตไปสัมผัสมือผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จตลอดทาง นอกจากนี้มีเด็กชายคนหนึ่งได้จูบพระหัตและสวมกอดพระองค์ ทำให้คริสต์ศาสนิกชนบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความปลื้มปีติเอาไว้ไม่อยู่ ต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปา ต่อมา เบเนเด็ทตา จงรัก ดอนโอฬาร ผู้ฝึกหัดในคณะนักบวชหญิง คณะธรรมฑูตแห่งพระนางมารี ซาเวเรียน ออกมาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของการนับถือศาสนาคริสต์

จากนั้นเวลา 10.30 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเทศน์ โดยบทเทศน์ตอนหนึ่งมีใจความว่า พ่อรู้สึกยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสพบปะ รับฟัง มีส่วนรวมในความชื่นชมยินดี และได้มองเห็นว่าพระจิตเจ้าได้ทรงงานอย่างไรท่ามกลางพวกลูก พ่อขอขอบใจ พระสงฆ์นักบวชผู้รับเจิม สามเณร และครูคำสอน ที่ได้สละเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนี้เป็นของขวัญสำหรับพ่อ ขอขอบใจ เบเนเด็ทตา ที่ได้แบ่งปันชีวิตและเป็นพยานถึงชีวิตของลูก ยิ่งฟังก็ยิ่งทำให้พ่อรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้า เพราะชีวิตของธรรมทูตชายหญิงจำนวนมากมายที่ได้ส่งอิทธิพลที่มีอาจลืมเลือน

สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงเทศน์ว่า พ่อปรารถนาที่จะให้คำพูดแรกๆ ของพ่อกับลูกนี้เป็นการขอบพระคุณสำหรับบรรดาผู้รับเจิมทุกคน ที่ได้สัตย์ซื่อและอุทิศตนเองในการเป็นมรณสักขีอย่างเงียบๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให้บังเกิด ผลมากมายบางทีพ่อไม่ทราบว่าเขาได้เห็นและลิ้มรสผลแห่งการอุทิศตนของพวกเขาหรือไม่ แต่พ่อมั่นใจว่าชีวิตของพวกเขาเป็นชีวิตที่บังเกิดผลอย่างแน่นอนพวกเขา คือ คำมั่นสัญญาแห่งความหวัง เพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้พ่อใคร่เชิญชวนให้ทุกคนระลึกถึงครูคำสอน และผู้รับเจิมอาวุโสที่ได้มีส่วนทำให้เราได้เกิดมาท่ามกลางความรักและความสนิทสัมพันธ์ กับพระเยซู ขอให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องด้วยเขาเหล่านั้น และบรรดาผู้อาวุโสในคณะต่างๆ ของเราที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับเราสถานที่แห่งนี้ กรุณาบอกกับเขาเหล่านั้นด้วยว่าพระสันตะปาปาขออำนวยพรมายังเขาด้วยจิตใจที่ซาบซึ้งในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำและขอให้พวกเขาอวยพรพ่อด้วย

สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงเทศน์ต่อว่า ในเวลาที่พ่อคิดถึงกระแสเรียกของพวกลูกแต่ละคนมีบุคคลมากมายที่ได้ร่วมกิจกรรมของเยาวชนที่เป็นการดำเนินชีวิตตามพระวรสาร โดยออกไปเยี่ยมคนที่ขัดสน คนที่ถูกลืม คนที่ถูกดูถูก เด็กกำพร้า และคนชรา พ่อมันใจว่าในวลานั้นเองที่องค์พระผู้เป็นจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมพวกลูกทและช่วยให้ลูกได้ค้นพบกระแสเรียกที่จะช่วยให้ลูกได้อุทิศทุกอย่างเพื่อพระองค์ เมื่อเราออกจากตัวเราเอง พระองค์ก็ทรงพบเรา ณ ที่นั้นนั่นเอง เราคันพบความสวยงามของผู้ที่เราพบบนท้องถนนและเห็นว่าเป็นพี่น้องของเราคนๆ นั้นไม่ใช่เด็กกำพร้าผู้ถูกทอดทิ้ง คนตกขอบสังคมหรือคนที่ถูกผู้อื่นดูถูกอีกต่อไป ขณะนี้คนผู้นั้นมีใบหน้าของพี่น้องของเราแล้ว

สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงเทศน์ว่า พ่ออยากจะให้กำลังใจลูกเพื่อให้ลูกสามารถที่จะรับใช้พระคริสตเจ้าในพี่น้องของลูกทุกๆ วัน ตามที่พระสังฆราชได้ชี้ให้เห็นในคำกล่าวของท่านแล้ว เมื่อท่านได้กล่าวถึงพวกลูกด้วยความภาคภูมิใจ พ่ออยากให้พวกลูกสามารถเห็นความงดงามในบุคคลที่คนอื่นดูถูก ทอดทิ้ง หรือให้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความสุขทางเพศเท่านั้น ด้วยวิธีนี้พวกลูกจะได้สามารถเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาอันทรงชีวิต และทรงพลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าพวกลูกจะสามารถป็นสัญลักษณ์แห่งการเจิมอันศักดิ์สิทธิ์ของพระจิตเจ้าในแผ่นดินนี้การเจิมนี้ เรียกร้องให้เราต้องภาวนาการบังเกิดผลในการแพร่ธรรมเยกร้องและดำรงอยู่บนความสนิทสนม กับพระเจ้าผ่านการสวดภาวนา

“พ่อขอขอบใจสำาหรับชีวิต การเป็นพยาน การอุทิศต นด้วยใจกว้างอีกครั้ง พ่อขอให้พวกลูกจงอย่าได้ตกอยู่ในการผจญที่คิดว่าพวกลูกมีจำนวนน้อย แต่ของให้พวกลูกคิดว่า พวกลูกเป็นเครื่องมือเล็กๆ ในพระหัตถ์อันสร้างสรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เบ็นเจ้าจะทรงเขียนหน้าประวัติศาสตร์แห่งความรอดที่ สวยงาม ณ ดินแดนแห่งนี้ ในชีวิตของพวกลูกเองอย่าลืมภาวนา และภาวนาเพื่อพ่อด้วย ขอขอบใจ” สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงเทศน์

ในเวลา 10.56 น. เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเทศน์เสร็จ ได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาจากโบสถ์วัดนักบุญเปโตร ระหว่างทรงโบกพระหัตแย้มพระสรวล และทรงเอื้อมพระหัตไปสัมผัสมือผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จตลอดทาง และในเวลา 11.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเข้าพบบิชอปของไทย และของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เสี่ยหนู’ แจงนายกฯ ไม่เคยสั่งให้หยุดวิจารณ์ ชี้เป็น ‘สื่อ’ ไม่ใช่มีปากแล้วอยากจะพูดอะไรก็ได้
บทความถัดไปรัฐธรรมนูญ คืออำนาจอธิปไตยของปวงชน โดย เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์