‘สมเด็จพระสันตะปาปา’ พระราชทานโอวาทขอให้เผยแพร่คำสอนพระเจ้าต่อไป

‘สมเด็จพระสันตะปาปา’ พระราชทานโอวาท บิชอปของไทยและสหพันธ์บิชอปแห่งเอเชีย ขอให้เผยแพร่คำสอนพระเจ้าต่อไป

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเข้าพบบิชอปของไทย และของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน

สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงเทศน์ตอนหนึ่งมีใจความว่า ข้าพเจ้ารู้สึกยินดิที่ได้มาอยู่ท่ามกลางพวกท่านและมีส่วนร่วมในความหวังใจ ความชื่นชมยินดี การริเริ่ม ความฝัน รวมทั้งความท้าทายที่ท่านทั้งหลายต้องเผชิญในฐานะนายชุมพาบาลของประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาการเยือนแบบสั้นๆ ขอขอบใจสำหรับการต้อนรับฉันพี่น้องของท่านทั้งหลาย การพบปะกันระหว่างเรา ณ สถานที่แห่งนี้ภายในสักการสถานของบุญราศี นิโคลัส บุญเกิด กษฤบำรุง ผู้ซึ่งได้อุทิศชีวิตของท่านเพื่อการประกาศข่าวดีและการสอนคำสอน อบรมบรรดาศิษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยแห่งนี้ และรวมถึงบางส่วนของเวียดนาม และพื้นที่ชายแดนของประเทศลาว ท่านได้รับมงกุฎแห่งการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าโดยการสละชีวิตเป็นมรณสักขี ให้เรามอบการพบปะของเราในวันนี้ภายใต้การดูแลของท่าน เพื่อว่าแบบอย่างของท่านจะได้ปลุกความร้อนรนในการแพร่ธรรมในพระศาสนจักรท้องถิ่นทั่วทั้งภูมิภาคเอเขีย และด้วยเหตุนี้เราจะได้เป็นศิษย์ธรรมทูตได้มากยิ่งขึ้นและข่าวดีจะได้รับการเผยแพร่ในภูมิภาคที่สวยงามและยิ่งใหญ่แห่งนี้ราวกับสุคนธรส

“ข้าพเจ้าทราบว่าพวกท่านได้วางแผนสำหรับการประชุมสมัชชาของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย ในปีค.ศ. 2020 ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งสหพันธ์ฯ เพราะฉะนั้น นี่จึงเป็นโอกาสดีที่เราทั้งหลายจะได้กลับมาเยี่ยม”สักการสถาน” ที่บรรจุจิตวิญญาณแห่งธรรมทูตที่ เป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินนี้และยินยอมให้พระจิตเจ้าทรงน่าเราจากรอยเท้าแห่งความรักเริ่มตัน ไปอนาคตที่กำลังได้การก่อร่างสร้างตัวด้วยความกล้าหาญ เพื่อให้พระศาสนจักรและสังคมเอเชียได้รับพระพรและประโยชน์ จากเจตนารมณ์แห่งการแพร่ธรรมที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ด้วยกันในความรักที่มีต่อพระคริสตเจ้า และการแบ่งปันความรักของพระคริสตเจ้านี้ร่วมกันกับผู้อื่น การที่ได้อยู่ในทวีปที่มีวัฒนธรรมและศาสนาที่หลากหลาย ทั้งยังมีความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังต้องเผชิญกับทุกข์ทรมานจากความยากจน และการถูกเอารัดเอาเปรียบในระดับที่แตกต่างกันการ พัฒนาด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วเปิดโอกาสมากมายเพื่อทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดให้กลุ่มบริโภคนิยมและวัตถุนิยมเติบโตเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชน ท่านทั้งหลายได้แบกความวิตกกังวลของบรรดาสัตบุรุษไว้บนบ่าของท่าน ท่านได้เห็นถึงความพินาศที่เกิดจากสิ่งเสพติด การค้ามนุษย์ ในการที่เราจะเอาใจใส่ต่อบรรดาผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้อพยพจำนวนมากมายมหาศาล สิ่งแวดล้อมการทำงานที่ย่ำแย่ การข่มเหงผู้ใช้แรงงานซึ่งหลายคนกำลังประสบอยู่ รวมทั้งความไม่เท่าเทียมกันทั่งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนรวยและคนจน”สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงเทศน์

สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงเทศน์ว่า สิ่งที่สวยงามของการแพร่ธรรม คือ การคำนึงถึงว่า ภารกิจที่พระศาสนจักรได้รับไม่ใช่เป็นแต่เพียงการประกาศพระวรสารหากแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเชื่อพระวรสาร และยอมจำนนให้กับพระวรสารนั้น ดังนั้นจึงพึงระลึกอยู่เสมอว่า พวกเราเป็นส่วนหนึ่งในประชากรเหล่านี้ พวกเราได้รับการเลือกสรรเพื่อจะได้มาเป็นผู้รับใช้ หาใช่ผู้ครอบครองหรือเจ้านายไม่ นั่นหมายความว่าเราจะต้องเดินไปพร้อมกับบรรดาผู้ที่เรารับใช้ด้วยความหากเพียรและจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตา รับฟังพวกเขา เคารพในศักดิ์ศรีของเขา ให้กำลังใจเละชื่มชมความคิดริเริ่มในการรับใช้ของพวกเขา อย่าลืมว่าเป็นพวกฆราวาสเองที่ได้แพร่ธรรมในหลายๆ ดินแดนของพวกท่าน พวกเขาสามารถพูดภาษาเดียวกันกับผู้คน ซึ่งเป็นวิธีการเข้าถึงที่เรียบง่ายและตรงตัวสำหรับการประสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น (inculturation) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและแนวปรัชญาใดๆ แต่เกิดจากความร้อนรนที่ปรารถนาจะแบ่งปันข่าวดีของพระคริสตเจ้า ประชากรศักดิ์สิทธิ์ผู้สัตย์ซื่อของพระเจ้า ได้รับเจิมโดยพระจิตเจ้า ซึ่งเราจำเป็นต้องยอมรับ เห็นคุณค่าเละสนับสนุน อย่าสูญเสียพระหรรษทานนี้ที่จะมองเห็นพระเจ้า ผู้กำลังทรงงานท่ามกลางประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงงานท่ามกลางประชากรเหล่านี้ ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะมาถึง

“เนื่องจากว่าวันนี้บรรดาบิชอปมาจากหลายประเทศในภาคพื้นทวีปเอเชียข้าพเจ้าถือโอกาสนี้ที่จะอวยพรและแสดงความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อชุมชนของทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาผู้ป่วย และทุกผู้ทุกคนที่กำลังเผชิญช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบาก ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพร และสถิตกับทานเสมอ”สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงเทศน์

ต่อมาเวลา 12.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเสวยพระกระยาหารกลางวัน ที่สถานฑูตวาติกัน และในเวลา 15.20 น.พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 17.00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แชร์ว่อน! ลากคนแก่จากรถล็อกคอ ต่อยด้วยหมัดกำกุญแจจนล้มลงไปกองข้างรถ
บทความถัดไปสธ.ผวาแผ่นดินไหว สั่งเฝ้าระวัง “รอยเลื่อนบัว” เตรียมซ้อมแผนอพยพใน รพ.