กรรมการสิทธิ เสนอครม.ถอน ‘ร่างพระราชบัญญัติแร่’

นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เห็นชอบรายงานผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)แร่ พ.ศ. …. ตามที่คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรเสนอ โดยมีมติให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาถอนร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. …. ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ออกไปก่อนว่า จากการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการและประชาชน คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรมีความเห็นว่า ร่างกฎหมายแร่ฉบับดังกล่าวยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนและช่องว่างหลายประการ ทั้งในเรื่องกลไกการบริหารจัดการแร่ แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ การกำหนดเขตแหล่งแร่ทับซ้อนพื้นที่เขตอนุรักษ์ การใช้ระบบประมูลเขตแหล่งแร่ การแบ่งประเภทเหมืองแร่ กองทุนฟื้นฟูและประกันความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงสมควรพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ

นางเตือนใจ กล่าวว่า มาตรการต่างๆ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวควบคู่ไปกับร่างกฎหมายอื่นๆ อย่างเป็นระบบ ทั้งเรื่องกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การประกาศเขตควบคุมมลพิษ และกองทุนสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องพิจารณาตรากฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ และกฎหมายว่าด้วยการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระบบสามารถกำหนดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ได้ตั้งแต่ต้นทาง

นอกจากนั้น ครม.ยังได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเหมืองทองคำ ซึ่งเป็นการตัดสินใจในเชิงนโยบายระดับประเทศที่สำคัญของรัฐบาล แต่ด้วยข้อจำกัดของการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งกำหนดให้การแก้ไขต้องไม่เกินหลักการกฎหมายที่สภานิติบัญญัติรับหลักการไว้ในวาระที่หนึ่ง ทำให้การปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. …. ทำได้ยาก ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่า ครม.ควรพิจารณาถอนร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ….ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปก่อน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกลับไปพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวด้วย นางเตือนใจกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon