“ราชกิจจาฯ” ประกาศปิดถนนเยาวราชจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ“ใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์”พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดคือ
“ด้วยหอการค้าไทย-จีน ร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนต่างๆกำหนดจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในถนนและทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานดังกล่าวฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 บัญญัติให้กระท ำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 524/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำารวจนครบาลเป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครจึงได้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์”พ.ศ.2562 ”
ข้อ2 ห้ามเดินรถทุกชนิดในวันที่ 6 ธันวาคมพ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกาถึงเวลา 20.00 นาฬิกาในถนนดังต่อไปนี้
 2.1 ถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ(วงเวียนโอเดียน)ถึงแยกวัดตึก
 2.2 ถนนเจริญกรุงตั้งแต่แยกเอสเอบีถึงถนนข้าวหลาม
 2.3 ถนนพระราม4 ตั้งแต่แยกหัวลำโพงถึงแยกหมอมี
 2.4 ถนนราชวงศ์ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงแยกเสือป่า
 2.5 ถนนมิตรภาพไทย-จีน
ข้อ 3 ถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ(วงเวียนโอเดียน)ถึงแยกถนนเยาวราชตัดถนนลำพูนไชย ห้ามเดินรถทุกชนิด ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 20.00 นาฬิกาถึงวันที่ 8 ธันวาคมพ.ศ.2562 เวลา 24.๐๐นาฬิกา
ข้อ 4 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ และรถที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรที่รับผิดชอบ
ข้อ 5 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศณวันที่ 3ธันวาคมพ.ศ.2562
พลตำรวจโทภัคพงศ์พงษ์ เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘กวินนาถ’ แหกมติฝ่ายค้านร่วมโหวต กมธ.ม.44 ส่วน ‘4 ปชป.’ ไม่สน โหวตสวนมติวิป รบ.
บทความถัดไปผู้ว่าฯกทพ.ชี้‘ดับเบิ้ลเดค’ช่วยแก้รถติดทางด่วน