พก.ระดมกึ๋นทำแผนคนพิการอาเซียน 10 ปี

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเปิดประชุมระดมความคิดเห็นและการจัดทำแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านคนพิการ ภายหลังการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน : มุ่งสู่วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ.2025 เพื่อร่วมบูรณาการประเด็นด้านคนพิการในอาเซียน ที่โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ฮาวเวิร์ด ว่าจากจำนวนประชากรคนพิการที่มีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ส่งผลอย่างมากต่อนโยบายรัฐบาล และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งประเด็นด้านคนพิการในอาเซียน ปรากฏในเอกสารสำคัญหลายฉบับ อาทิ ทศวรรษคนพิการแห่งอาเซียน พ.ศ.2554-2563 ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน ที่ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการ การสร้างโอกาสที่เท่าเทียมในทางเศรษฐกิจและสังคม และการปรับตัวต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ก็นับว่าประเทศไทยและประเทศสมาชิกกำลังก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ของอาเซียน

นายสมชายกล่าวอีกว่า สำหรับการประชุมนี้ เพื่อต้องการหาแนวทางและข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและมีแบบแผน ในการดำเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ค.ศ.2025 และวิสัยทัศน์ของอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ในเดือนกันยายน 2559 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมคนพิการ ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง ก่อให้เกิด

ความร่วมมือที่เข้มแข็งในระดับภูมิภาค และสามารถนำประชาคมอาเซียนเดินหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

บทความก่อนหน้านี้พลเมืองเน็ต-แอมเนสตี้ บุกสภาฯยื่น4หมื่นชื่อ ชะลอพ.ร.บ.คอมฯ-หยุด Single Gateway
บทความถัดไปพุทธะอิสระ ขู่ หากธัมมชโยมอบตัว-ได้ประกัน ตามข่าวลือจริง จะนำปชช.ประท้วงตร.