พม.เข้มโควิด-19 ประกาศห้ามคนนอกเข้าภายในอาคาร ปรับให้ จนท.เวิร์กฟรอมโฮม

พม.เข้มโควิด-19 ประกาศห้ามคนนอกเข้าภายในอาคาร ปรับให้ จนท.เวิร์กฟรอมโฮม

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม. เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวง พม.ได้เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของกระทรวง โดยให้ปฎิบัติตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้ได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนที่มาปฏิบติงานในทุกอาคารของกระทรวง พม.ในพื้นที่สะพานขาว ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกัน และงดให้บุคคลภายนอกเข้ามาในอาคารในพื้นที่สะพานขาว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

นายปรเมธีกล่าวต่อไปว่า สำหรับมาตรการสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในอาคารและส่วนราชการอื่นสังกัด พม.ในพื้นที่สะพานขาว ได้ขอให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

1.ให้ทุกส่วนราชการประสานแจ้งบุคคลภายนอกที่มีการติดต่อราชการทราบ เรื่องงดบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการภายในอาคารกระทรวง และส่วนราชการสังกัด พม.ในพื้นที่สะพานขาว หากจำเป็นให้ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น ไลน์ โทรศัพท์ email เป็นต้น

2.บุคลากรทุกคนที่เข้าอาคารกระทรวง ต้องแสดงบัตรแสดงตนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย หากไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารกระทรวงโดยเด็ดขาด

3.กรณีการรับ-ส่งเอกสารขอให้ทุกส่วนราชการแจ้งบุคคลภายนอกรอที่จุดพักรอ (ด้านหน้าป้ายไฟ ศูนย์ 1300) ซึ่งจะทำป้ายวางไว้ให้ทราบ และโทรแจ้งให้บุคลากรที่จะมาติดต่อด้วยลงมารับ-ส่งเอกสารที่จุดดังกล่าว

และ 4.ขอให้ทุกส่วนราชการประกาศแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงมาตรการดังกล่าวโดยทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายปรเมธีกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ได้มีนโยบายให้บุคลากรของกระทรวง พม. วางแผนการทำงาน ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสำนักงานทุกวัน เน้นการทำงานที่บ้าน (work from home) และสามารถกำหนดสัดส่วนบุคลากรได้ตามความเหมาะสม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon