พม.ศึกษาระบบสวัสดิการถ้วนหน้า ครอบคลุมทุกช่วงวัย

พม.ศึกษาระบบสวัสดิการถ้วนหน้า ครอบคลุมทุกช่วงวัย

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า โครงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติ ประเทศไทย (UN Joint Programme, UN Thailand)” ได้คัดเลือกและสนับสนุนกระทรวง พม.ศึกษาแนวทางระบบสวัสดิการประเทศไทยแบบครอบคลุม ทั่วถึง และยั่งยืน โดยเป็นโครงการศึกษา 2 ปี (พ.ศ.2563-2564) ที่มีโจทย์การออกแบบระบบสวัสดิการสังคม ให้สามารถดูแลคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย อย่างการเรียน ที่มีข้อเสนอให้มีกองทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การทำงาน ที่มีข้อเสนอให้ส่งเสริมการออม การทำให้แรงงานนอกระบบได้เข้ามาในระบบมากขึ้น เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์จากการว่างงาน เนื่องจากยุคดิสรัปชั่นได้ทำให้ระบบจ้างงานจะเปลี่ยนไปและจะมีการตกงานมากขึ้น ส่วนผู้สูงอายุ ปัจจุบันเงินออมยังไม่ทั่วถึง แม้จะมีเบี้ยยังชีพจากภาครัฐให้ แต่เสียงสะท้อนก็ยังบอกว่าไม่เพียงพอ และมีการเรียกร้องระบบบำนาญแห่งชาติ

ปลัด พม.กล่าวอีกว่า การศึกษานี้จะมาดูระบบสวัสดิการแบบถ้วนหน้าว่าจะมีขึ้นได้อย่างไร มีอะไรที่จะต้องปรับปรุง ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง และจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้เห็นความสำคัญระบบสวัสดิการที่เท่าเทียมและเหมาะสม เพื่อจะไม่ต้องมาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ แบ่งอาชีพ และต้องพิสูจน์ในช่วงที่มีวิกฤตต่างๆ ส่วนระบบสวัสดิการแบบถ้วนหน้า ประชาชนจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มหรือไม่นั้น เบื้องต้นต้องไปดูลดความซ้ำซ้อนการช่วยเหลือก่อน เช่น งบสนับสนุนอาชีพ งบสนับสนุนราคาต่างๆ เชื่อว่าหากมีการจัดระบบทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็อาจมีเงินพอมาใช้ตรงนี้ได้ แต่แม้จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มจริงๆ ก็คงต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อน ซึ่งที่ผ่านมาบางคนก็ไม่ขัดข้องกับการจ่ายภาษีเพิ่ม หากเพียงขอความมั่นใจว่าเขาจะได้รับการดูแลที่ดีจากภาครัฐในยามสูงวัย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image