ชู 3 กลไก ยกระดับงานดูแล “ผู้สูงอายุ” ในชุมชน ปี64

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

ชู 3 กลไก ยกระดับงานดูแล “ผู้สูงอายุ” ในชุมชน ปี64

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ในปี 2564 ผส.มีแผนสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายที่ทำงานดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยให้ความสำคัญการทำงานบูรณาการของ 3 กลไกเป็นลำดับแรก ได้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งปัจจุบันมี อพม.ที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุแล้ว 4 หมื่นกว่าคนทั่วประเทศ ทำอย่างไรจะใช้ความรู้ช่วยกลุ่มเป้าหมาย และประสานส่งต่อภารกิจที่มีคุณค่า ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศอพส.) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทุกตำบล มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอยู่แล้ว ทำอย่างไรที่การทำงานจะตอบโจทย์ผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ในการเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรง เป็นพลังชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนการเป็นศูนย์ข้อมูลสวัสดิการในชุมชน และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) ที่มี 12 แห่งทั่วประเทศ ทำอย่างไรจะทำงานอย่างมีมาตรฐาน สื่อสารข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

อธิบดี พส.กล่าวอีกว่า โดยทั้ง 3 กลไกนี้ จะเป็นตัวหลักในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกับทีมวันโฮมของ พม. ทั้งนี้ การบูรณาการไม่ได้มีเพียงหน่วยงานภายในกระทรวง พม.เท่านั้น แต่ยังมีกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ตลอดจนกระทรวงวัฒนธรรม ในการดูแลผู้สูงอายุชุมชน และสามารถประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon